Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12514
Title: Social Agents, National States And International Institutions: Restructuring Of Higher Education In Turkey
Other Titles: Sosyal Özneler, Ulusal Devletler Ve Uluslararası Kurumlar: Türkiye’de Yüksek Öğretimin Yeniden Yapılandırılması Ve Bologna Süreci
Authors: Gülöksüz, Elvan
Altan, Damla Aslı
331921
Siyaset Çalışmaları
Political Studies
Keywords: Eğitim ve Öğretim
Siyasal Bilimler
Bologna süreci
Devlet politikaları
Eğitim politikaları
Türk eğitim sistemi
Ulus-devlet
Yeniden yapılanma
Yüksek öğretim
Üniversiteler
Education and Training
Political Science
Bologna proces
State policies
Education policies
Turkish education system
Nation-state
Restructuring
Higher education
Universities
Issue Date: 2013
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Küreselleşme sürecinin politik, ekonomik ve sosyal alanlarda süregelen dinamikleri `yönetim? mekanizmalarını `yönetişim? odaklı bir işleyişe dönüştürmüştür. Bu dönüşüm,doğası gereği, devlet ve özel sektör arasında gittikçe artan bir hızda uluslararasılaşan ağların oluşumuna yol açmıştır. Dolayısıyla, ulusal devlet yapılanmasınin temel politika alanları, eğitim politikalarını da dahil edecek biçimde bir dönüşüm sürecine girmiştir. Çalışmanın amacı küreselleşme sürecinin ekonomik ve sosyal dinamikleri karşısında Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturma hedefiyle 1999 yılında başlatılan Bologna Süreci bağlamında ortaya çıkan uluslararası ve ulusal aktörler ile Türkiye?nin 2001 yılında sürece katılımıyla kurumsal ve organizasyonel düzeylerde ortaya çıkan ilişki biçim(ler)iyle oluşan çok katmanlı yönetişim sistemini araştırmaktır.
The ongoing processes of political, economic and social globalisation have yielded a shift from government to governance, leading to increasingly transnationalised networks among public and private actors. Thus, the nation state has undergone a transformation in its functioning within its basic policy fields, including education. The study aims to address the architecture of multi-layered governance shaped by the emergent relations at the institutional and organisational levels, including different national and international actors in the restructuring of higher education in Turkey, launched in 2001 via the Bologna Process, initiated in 1999 to achieve European Higher Education Area (EHEA).
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12514
Appears in Collections:Siyaset Çalışmaları Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
419091016.pdf707.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.