Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12459
Title: Kurumsal Kimlik Yönetiminde Kurum Kültürünün Bileşenlerinin İncelenmesi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
Other Titles: Investigation Of Corporate Culture Components On The Management Of Institution Identities: An Application On Bank Employees
Authors: Karaosmanoğlu, Elif
Güven, Mustafa
274367
İşletme
Management
Keywords: İşletme
Banka çalışanları
Bankacılık sektörü
Kurumsal kimlik
Kurumsal kültür
Kültür
Yönetim
Çalışanlar
Business Administration
Bank employees
Banking sector
Corporate identity
Corporate culture
Culture
Management
Workers
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışma banka çalışanlarının algılarına göre bankaların kurum kimliklerinin incelenmesi ve kurum kimliği algısını etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma için banka çalışanlarına anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS 18 programında istatistiksel analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda banka çalışanlarında kurum kimliği algısının genel olarak olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte kurum kimliği algısının, kurumda yerleşmiş olan kurum kültürü öğeleri, iş gücü devir hızı, olumsuz bilgiye karşı direnç düzeyi, kurumla özdeşleşme düzeyi ve banka çalışanının kurumda görev yaptığı birim şeklinde sıralanan faktörler ile yakından ilişkili olduğu ve çalışma hayatından beklentiler ve kurumda sahip olunan unvan şeklinde sıralanan faktörler ile kısmen ilişkili olduğu, kurumda alınan terfi sayısıyla ise ilişkili olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
This study compared the perceptions of bank employees and the examination of banks corporate identity was designed to investigate the factors affecting the perception of corporate identity. Research for the bank employees and the survey questionnaire and results were analyzed by SPSS 18 statistical program. As a result the perception of corporate identity of the bank employees were generally positive. However, the perception of corporate identity, corporate culture, the items are settled in the institution, the labor turnover rate, the level of resistance to negative information, the level of identification with the institution and the bank employee to act as an institution is related to the factors listed in the form of unit expectations and working life and institution-owned title listed as factors to be associated in part with, the institution is not related to the results obtained from the number of promotions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12459
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
401971010.pdf157.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.