Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİlkkaracan, İpektr_TR
dc.contributor.authorGenç, Zeyneptr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-03T13:11:05Z-
dc.date.available2017-01-03T13:11:05Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12437-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012en_US
dc.description.abstractBu çalışma, ODKA bölgesinde kadınların işgücüne katılım oranlarının çarpıcı bir şekilde düşük olmasının ardında yatan sebepleri araştırmayı amaçlamaktadır. 2010 yılında kadın işgücüne katılım oranının dünya ortalaması % 51 iken bu ortalama ODKA bölgesinde % 21'dir. ODKA bölgesinde kadın işgücü oranlarının düşük olmasına ilişkin günümüze değin yapılan çalışmalardan bir kısmı kültürel ve sosyal etkenler üzerinde dururken, az sayıda çalışma ekonomik etkenlere işaret etmektedir. Fakat bunları bir arada değerlendiren ve bölgedeki kültürel yapı ile ekonomik dönüşümler arasındaki etkileşimlere bakan çalışma sayısı oldukça azdır. Tüm dünya ülkelerini içeren panel veri analizi sonuçlarına göre ODKA bölgesinde olmanın, kadınların işgücü piyasasına katılımını belirleyen bir seri demografik, ekonomik ve kurumsal etkenler kontrol edildikten sonra bile, toplam işgücü içerisindeki kadın payını diğer bölgelere oranla en az 14 puanla en çok 22 puan gibi çok önemli ölçüde azaltıcı etki yaptığı görülmüştür. Ayrıca kadın işgücüne katılımını belirleyen kimi etkenlerin ODKA bölgesindeki etkisi diğer bölgelerdekinden farklılaşmaktadır. Örneğin, kişi başına GSYH tüm bölgelerde toplam işgücü içerisindeki kadın payını arttırıcı etki yaratırken, ODKA bölgesinde bu etkinin negatif olduğu gözlenmektedir. Tüm bunların ışığında, ODKA bölgesindeki ekonomik büyümenin ataerkil toplumsal yapıyı dönüştüremediği, hatta rant gelirine dayalı ekonomik özellikleriyle daha da kuvvetlendirdiği, dönüştüremedikçe bu kültürel yapının yaşam içerisinde kurumsallaştığı söylenebilir.tr_TR
dc.description.abstractThis study attempts to investigate the reasons behind women's strikingly low rates of labor force participations in Middle East and North Africa region. World average female labor force participation was 51% in 2010, whereas it was 21% in MENA region in the same year. Conventional studies pointed out countries' economic and cultural effects as the main reasons for women's low rates of labor force participation. However, only few studies investigated whether countries? economies cause a transformation on their culture or vice versa. In this study, it is explained that being in MENA region causes low rates of female labor force participation. In addition, fertility?s negative effect on female labor force participation is higher in MENA region than other regions. Lastly, it is emphasized, in regions whose GDP per capita is significant, GDP per capita has positive effect on female labor force participation whereas it is negative in MENA region. To sum up, it is concluded that economic growth is not be able to transform patriarchal family culture in MENA region, even more strengthens. Because of this, cultural structure institutionalized in life and so power of the economic growth on attracting females to the labor force weakened.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileritr_TR
dc.subjectAfrikatr_TR
dc.subjectKadın iş gücütr_TR
dc.subjectKadınlartr_TR
dc.subjectKuzey Afrikatr_TR
dc.subjectOrtadoğutr_TR
dc.subjectOrtadoğu ülkeleritr_TR
dc.subjectPanel veri modelleritr_TR
dc.subjectİş gücü piyasasıtr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectLabour Economics and Industrial Relationsen_US
dc.subjectAfricaen_US
dc.subjectWomen labour forceen_US
dc.subjectWomenen_US
dc.subjectNort Africaen_US
dc.subjectMiddle Easten_US
dc.subjectMiddle eastern countriesen_US
dc.subjectPanel data modelsen_US
dc.subjectLabour marketen_US
dc.titleOrta Doğu Ve Kuzey Afrika Bölgesinde Kadın İşgücüne Katılımını Belirleyen Etkenlertr_TR
dc.title.alternativeFactors That Determine Female Labor Force Participation In Middle East And North Africa Regionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID326667tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.contributor.departmentEconomicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412091041.pdf12.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.