Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12437
Title: Orta Doğu Ve Kuzey Afrika Bölgesinde Kadın İşgücüne Katılımını Belirleyen Etkenler
Other Titles: Factors That Determine Female Labor Force Participation In Middle East And North Africa Region
Authors: İlkkaracan, İpek
Genç, Zeynep
326667
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Afrika
Kadın iş gücü
Kadınlar
Kuzey Afrika
Ortadoğu
Ortadoğu ülkeleri
Panel veri modelleri
İş gücü piyasası
Economics
Labour Economics and Industrial Relations
Africa
Women labour force
Women
Nort Africa
Middle East
Middle eastern countries
Panel data models
Labour market
Issue Date: 2012
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışma, ODKA bölgesinde kadınların işgücüne katılım oranlarının çarpıcı bir şekilde düşük olmasının ardında yatan sebepleri araştırmayı amaçlamaktadır. 2010 yılında kadın işgücüne katılım oranının dünya ortalaması % 51 iken bu ortalama ODKA bölgesinde % 21'dir. ODKA bölgesinde kadın işgücü oranlarının düşük olmasına ilişkin günümüze değin yapılan çalışmalardan bir kısmı kültürel ve sosyal etkenler üzerinde dururken, az sayıda çalışma ekonomik etkenlere işaret etmektedir. Fakat bunları bir arada değerlendiren ve bölgedeki kültürel yapı ile ekonomik dönüşümler arasındaki etkileşimlere bakan çalışma sayısı oldukça azdır. Tüm dünya ülkelerini içeren panel veri analizi sonuçlarına göre ODKA bölgesinde olmanın, kadınların işgücü piyasasına katılımını belirleyen bir seri demografik, ekonomik ve kurumsal etkenler kontrol edildikten sonra bile, toplam işgücü içerisindeki kadın payını diğer bölgelere oranla en az 14 puanla en çok 22 puan gibi çok önemli ölçüde azaltıcı etki yaptığı görülmüştür. Ayrıca kadın işgücüne katılımını belirleyen kimi etkenlerin ODKA bölgesindeki etkisi diğer bölgelerdekinden farklılaşmaktadır. Örneğin, kişi başına GSYH tüm bölgelerde toplam işgücü içerisindeki kadın payını arttırıcı etki yaratırken, ODKA bölgesinde bu etkinin negatif olduğu gözlenmektedir. Tüm bunların ışığında, ODKA bölgesindeki ekonomik büyümenin ataerkil toplumsal yapıyı dönüştüremediği, hatta rant gelirine dayalı ekonomik özellikleriyle daha da kuvvetlendirdiği, dönüştüremedikçe bu kültürel yapının yaşam içerisinde kurumsallaştığı söylenebilir.
This study attempts to investigate the reasons behind women's strikingly low rates of labor force participations in Middle East and North Africa region. World average female labor force participation was 51% in 2010, whereas it was 21% in MENA region in the same year. Conventional studies pointed out countries' economic and cultural effects as the main reasons for women's low rates of labor force participation. However, only few studies investigated whether countries? economies cause a transformation on their culture or vice versa. In this study, it is explained that being in MENA region causes low rates of female labor force participation. In addition, fertility?s negative effect on female labor force participation is higher in MENA region than other regions. Lastly, it is emphasized, in regions whose GDP per capita is significant, GDP per capita has positive effect on female labor force participation whereas it is negative in MENA region. To sum up, it is concluded that economic growth is not be able to transform patriarchal family culture in MENA region, even more strengthens. Because of this, cultural structure institutionalized in life and so power of the economic growth on attracting females to the labor force weakened.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/12437
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412091041.pdf12.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.