Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12352
Title: Türkiye İmalat Sanayi Dış Ticaretinin Sektörel İstihdam Üzerine Etkisi
Other Titles: The Impact Of Foreign Trade On Turkish Manufacturing Sector-specific Employment
Authors: Küçükçiftçi, Suat
Doğan, Derya
İktisat
Economics
Keywords: İmalat|zTürkiye
Gelişmekte olan ülkeler|xEkonomik koşullar
Türkiye|xDış ekonomik ilişkiler
Manufactures|zTurkey
Developing countries|xEconomic conditions
Developing countries|xForeign economic relations
Turkey|xForeign economic relations
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde 1980'lerden itibaren uygulanan politikalar ve ekonominin 1980'den sonra geçirdiği dönüşümler incelenmiş ve Türkiye ekonomisinin 1990'lara nasıl bir zemin hazırladığı göz önünde bulundurularak 1990 yılı ve sonrası için Türkiye sanayi genel yapısı ve dış ticareti incelenmiş, özelde ise Türkiye imalat sanayi 19 alt sektörünün dış ticareti 1990 yılı ve sonrası için incelenmiştir. Türkiye imalat sanayi 19 alt sektörünün dış ticareti ile inceleme yapıldıktan sonra 1990-2001 dönemi için Türkiye imalat sanayinin dış ticaretinin sektörel istihdam kaybına etkisinin ne olduğunu görmek amaçlı ampirik bir çalışma yapılmıştır. 1990-2001 dönemi içinde zincirleme yıllara uygulanan metodoloji sonucunda imalat sanayi 19 alt sektörünün beşinde, bu dönem içerisinde dış ticaretinin zincirleme yıllar arasındaki sektörel istihdam kaybına bir katkısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sektörler, tekstil, giyim eşyası, plastik ve kauçuk ürünleri, metalik olmayan diğer mineraller ve diğer imalat sanayi sektörleri olarak bulunmuştur. Bunlar dışındaki gıda ve içecek, tütün ürünleri, bavul, saraçlık ve ayakkabı, ağaç ve mantar ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, basım ve yayım, kok kömürü, petrol ürünleri ve nükleer yakıt, kimyasal madde ve ürünler, ana metal sanayi, metal eşya sanayi, makine sanayi, elektrik makineleri sanayi, tıbbi, hassas, optik aletler ve saat ve taşıt araçları sektörlerinde 1990-2001 döneminde zincirleme yıllar arasında yaşanan istihdam kayıplarına çeşitli yıllarda dış ticaretteki net ithalat oranındaki artışın katkısı olduğu sonucu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, İmalat Sanayi, İstihdam Bilim Dalı Sayısal Kodu: F.F16
This study investigates that Turkish economy, its structure and policies since 1980 to see the background of 1990 and in this regard Turkish manufacturing industry and the foreign trade of Turkish manufacturing industry and its 19 sub-sectors in 1990s and post. This empirical study tested that whether foreign trade of Turkish manufacturing industry affects sector-specific employment loss so that the impact of import penetration on Turkish manufacturing employment has been empirically assessed by using the import penetration method. The method is applied to data of annual survey of Turkish manufacturing industry by industry group for 1990-2001 periods and measured the lost of sector-specific employment due to rising net import penetration between two continuous years. The results of employment estimation by methodology found that net import penetration do not have an impact on five sectors of Turkish manufacturing industry sector-specific employment lost in continuous years during the considered period. These five sectors are textile, wearing apparel, luggage, saddlery and footwear, other non-metallic minerals and other manufacturing industry. On the other hand it is found that the rest of these five sectors there had been the contribution of rising of net import penetration in several continious years in 1990-2001 periods on lost of sector-specific employment. These sectors which are affected by net import penetration throughout the considered period are food products and beverages, tobacco products, products of wood and cork, paper and paper products, printing and publishing, coke, petroleum products and nuclear fuel, chemicals and chemical products, rubber and plastic products, manufacture of basic metals, manuface of fabricated metal product (exc machinery), manufacture of machinery and equipment, electrical machinery and apparatus, medical,precision and optical instruments, watches and transport tools sectors. Keywords: International Trade, Employment, Manufacturing Industry Science Code: F.F16
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12352
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412071006.pdf962.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.