Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12329
Title: İş Güvencesi Düzenlemeleri Ve Emek Talebine Etkileri
Other Titles: Bu çalışma, Türkiye işgücü piyasasındaki kurumsal katılıklardan 2003 yılında çıkarılan yeni iş kanununun getirdiği iş güvencesi düzenlemelerinin emek talebine etkilerini araştırmaktadır. 2003 yılı öncesi ve sonrası dönemlerin panel veri yöntemleri kullanılarak incelenmesiyle emek talebinin ücretlerdeki değişmeye tepkiselliğindeki farklılaşma sorgulanmaktadır. Ayrıca, 2003 sonrası için cinsiyet temelinde veri bulunması bu yönde bir ayrıştırmayı mümkün kılmakta ve kadın ve erkek emek taleplerinin ücretlerdeki değişmeye tepkiselliğinin birbirinden farklı olup olmadığı incelenmektedir. TÜİK İmalat Sanayi İstatistiklerinin temel alındığı çalışmada sonuç olarak, emek talebinin 2003 yılı sonrasında ücretlerdeki değişmeye tepkiselliğinin arttığı ortaya çıkmaktadır. İşverenlerin işe alma ve çıkarma kararları üzerinde ücretler ve bunları dolaylı olarak etkileyen iş güvencesi düzenlemelerinin etkili olduğu sonucuna varılmaktadır. Cinsiyetlere göre ayrıştırıldığında ise erkek emek talebi için toplam emek talebi ile benzer sonuçlar elde edilmekte iken kadın emek talebinin ücretlerdeki değişmeye tepkiselliği olmadığı ortaya çıkmaktadır. Dışa açıklık değişkeninin dahil edildiği tahmin sonuçları ise dışa açıklığın emek talebini negatif yönlü etkilediğini, farklı dışa açıklık düzeylerinde bulunma ve buna bağlı ücretlerdeki değişmelerin emek talebini açıklamada yetersiz olduğunu göstermektedir.
Authors: Günçavdı, Öner
Gül, Selçuk
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Panel veri modelleri
İş gücü politikaları
İş gücü talebi
İş güvencesi
Economics
Panel data models
Labour policies
Labour demand
Security
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: This study analyzes the effects of one of the institutional rigidities in Turkish labour market, job security regulations introduced with new labour code legislated in 2003, on the labour demand. By examining the periods before and after the year 2003 with panel data methods, the changes in the responsiveness of labour demand to the changes in labour costs are investigated. Also, the availability of data based on gender makes it possible to make a distinctive analysis and it is examined whether there is difference between the responsiveness of labour demand to the changes in labour costs for male and female workers. In the study in which TURKSTAT Manufacturing Industry Statistics are used, it is found that the responsiveness of labour demand to the changes in labour costs increased after 2003. It is concluded that the labour costs and job security regulations which influence these costs indirectly are effective on the hiring and firing decisions of employers. When a distinctive analysis based on gender is made, it is found that while the results related to demand for male workers are similar with the total demand estimates; the demand for female workers does not have a significant response to the changes in labour costs. Estimates in which the openness variable is included show that while openness effects labour demand in negative direction, being in different openness levels and the changes of labour costs relative to these levels are insufficient to explain labour demand.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12329
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412091035.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.