Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12322
Title: Müziksel Melezlemenin Kuram Ve Uygulaması: Atonal Armoninin Popüler Müzik Doku, Ritmik Kalıp Ve Formları İle Kullanımı
Other Titles: Theory And Application Of Musical Hybridisation: The Use Of Atonal Harmony With Textures, Rhythmic Patterns And Musical Forms Of Popular Music
Authors: Beşiroğlu, Ş. Şehvar
Altınbüken, Eray
Müzik
Music
Keywords: Atonal
Batı müziği
Melezleme
Modern müzik
Müzik türü
Popüler müzik
Atona
Western music
Hybridization
Modern music
Sorts of musi
Populer music
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışma, 20. Yüzyıl Batı sanat müziği ve popüler müziğin kompozisyon anlayışlarını yeni bir ara-stilde bir araya getirmeyi amaçlayan bir melezleme işlemi etrafında şekillenmiştir. Projenin ana akışı, popüler müziğin iç yapısının önceden mevcut şemalar ile ritmik ve dokusal öğelerin modüler kullanımına dayanması üzerine kısa bir tartışma, popüler müzik parçalarının içerdikleri ritmik, dokusal ve formal (biçemsel) özelliklere yönelik analizler, bulunan ana modellerin sistematize edilerek numaralanması, ve son olarak bu modellerin atonal ses organizasyonu teknikleri ile birlikte bir müzik kompozisyonunda kullanılmasıdır. Analizlerde yer alan modeller, net olarak gözlemlendikleri bir müzikten yapılan alıntının transkripsiyonu ile desteklenmekte ve aynı modelin gözlemlenebileceği başka müzikler de devamında dinleme önerisi olarak sunulmaktadır. Tezin ana konusu bu modellerin varlığını tartışmak ve örnekler yolu ile ispat etmek değildir, bu nedenle örnekler sadece modelleri açıklamak amacıyla verilmiş ve sayıca kısıtlı tutulmuştır. Modellerin sunumunun ardından, modellerin çalışma kapsamında yazılan müzik eserinde nasıl kullanıldığını açıklayan ve tüm eseri bu açıdan analiz eden bir bölüm yer almaktadır. Eserin şef partisyonu ve konserde canlı olarak gerçekleştirilen ses kaydı ise tezin sonundaki ekler kısmında sunulmuştur. Bu çalışmanın amaçları çok yönlüdür. Müzikbilimsel amaç, popüler müziğin dinleyici ile kolay ve çabuk iletişim kurmaya yarayan bazı kompozisyon yöntemlerini Batı sanat müziği literatürüne kazandırmak, öte yandan popüler müzik dinleyenleri 20. yüzyılda keşfedilen yeni armoni teknikleri ile elde edilen sonoritelere ve bu tarzda yaygın olarak kullanılan çalgı gruplarının tınısal paletine aşina kılmaktır. Popüler Müzik örneklerinden modellenerek alınan ritmik, dokusal ve forma ait öğeler bu kompozisyonda, popüler müzik dinleyicisi ile iletişim kurarak karşılaştıkları diğer ?yeni? öğeleri kabullenmede kolaylık sağlayacak araçlar olarak düşünülmüştür. Bunun yanısıra, şu ana dek denenmemiş yeni karışımlar ve müzik yazma yolları içeren özgün eserler ortaya koymak yönünde bir sanatsal amaç da mevcuttur.
This work is centred around a hybridisation process aimed at obtaining a cross-over musical style combining compositional aspects of twentieth century Western art music and popular music. The course of the project can be summarised as a brief discussion on popular music pieces? inner structure based on pre-existing schemes and modular use of rhythmic and textural ideas; followed by analysis of popular music pieces in order to model their rhythmic, textural and formal elements, systematisation and enumeration of principal models found, and finally an original musical composition featuring the use of these models in combination with atonal pitch organisation techniques. The presented models are supported by a transcribed excerpt from a piece of music which best illustrates them, followed by further listening suggestions. The focus of this work is not to discuss the presence of these models and to prove it using examples. The examples are only explanatory, hence their number is limited. After the presentation of models, an analytical chapter reveals how these models are used in the featured musical composition. The conductor score and the live concert recording of the composition are given as appendices. The goal of this work has different aspects. It aims at contributing to the literature of Western music theory by offering information on some popular music composition techniques which enables it to communicate easily with the audience. At the same time, it tries to find a way to make the popular music audience familiar with sonorities related to contemporary Western art music, issued by new harmonic techniques developed in twentieth century and by the related timbral palette. The rhythmic, textural and formal elements modelled from popular music examples are considered as tools to communicate with popular music listeners, making them more open to other stylistic features which they will hear for the first time. Finally, there is also an artistic goal, it is simply to create original compositions featuring fresh combinations and writing techniques not practiced yet.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12322
Appears in Collections:Müzik Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409022008.pdf14.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.