Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12190
Title: İnovasyon Faaliyetlerinde Mühendislik Emeğinin Doğası
Other Titles: The Nature Of Engineering Work In Innovation Activities
Authors: Ansal, Hacer
Çevikarslan, Salih
İşletme
Economics
Keywords: İnovasyon
Emek süreci
Innovation
Labour Process
Issue Date: 2006
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tez çalışması, firma bazlı inovasyon faaliyetleri ve mühendislerin Ar&Ge çalışmalarındaki rolü üzerinedir. İnovasyon faaliyetleri zihinsel bir emek süreci olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu tez çalışmasındaki amaç herhangi bir argümanın doğrulanması veya yanlışlanması değil, bunun yerine ele alınan bazı temel soruların cevaplanmasıdır. Bir inovasyonun nasıl yapıldığı açıklanırken iki referans noktasından yola çıkılmaktadır. Bunlardan ilki inovasyon süreçlerinin organizasyon yapılarıdır. Diğeri ise inovasyon faaliyetlerindeki mühendislik emeğinin doğasıdır. Tezin teorik altyapısı iktisat alanındaki inovasyon literatürü ve emek süreci teorisindeki inovasyon teorisi üzerine kurulmuştur. Tezin amacı dikkate alınarak, metodolojik olarak süreç yaklaşımı benimsenmiştir. Bu amaçla otomotiv sektöründe yer alan ve profesyonel olarak inovasyon çalışmaları yürüten üç şirkette saha araştırmaları yürütülmüştür. Toplamda şirketlerinin Ar&Ge bölümlerinde çalışan yedi mühendisle derinlikli mülakatlar yapılmıştır. Bu mülakatlarla beraber saha çalışmalarında yapılan gözlemler ampirik verileri oluşturmaktadır. Tez sorunsalının analizi bu ampirik bulgular üzerinden yapılacaktır.
This thesis study is a research into firm level innovation activities and the role of the engineers in R&D work. The innovation processes is tried to be explained as a mental labour process. This descriptive study does not aim at verifying any argument, but instead it has its some basic questions that it is trying to answer. In describing how an innovation occurs, two reference points are taken. The first one is the organization structure of the innovation processes. The second is the nature of engineering work in innovation activities. The theoretical context of the thesis will be based upon innovation literature in economics and the theory of innovation in labour process theory. As to our methodology, a process approach is pursued considering the research objective. With this aim, case studies are done within three companies, which are professionally engaged in innovation activities in the automotive sector. A total of seven in-depth interviews are made with R&D engineers of the corporations. These interviews together with the participant observations constitute the empirical data. The analysis of thesis problematic is based upon these empirical findings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/12190
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412031023.pdf458.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.