Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12030
Title: Kalite Yönetim Sistemi Ve İnşaat Sektöründeki Uygulama Örnekleri
Other Titles: Quality Management System And Practical Examples In The Construction Sector
Authors: Erişkon, Akın
Alabay, Cem
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Kalite
Kalite Güvencesi
Kalite Kontrolü
Quality
Quality Assurance
Quality Control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Araştırmada, beklenen kalite düzeyine ulaşabilmek ve işverene kalite güvencesi verebilmek için yüklenici firmaların kurmaları gereken “Kalite Yönetim Sistemi”, sektördeki uygulama örnekleri ile ele alınmış, sistemin kurulmasında izlenen aşamalar ve yöntemler açıklanmıştır. Klasik yönetim modellerinin artık gerekli uyumu sağlamada yetersiz olduğu, 21. yüzyıla girdiğimiz bu dönemde, dünya piyasasında rekabet eden pek çok Türk inşaat firmasına uluslararası piyasalara gerekli uyumu sağlamada çeşitli görevler düştüğü belirtilmiştir. Bu görevlerin başında gelen; rekabet, sektör, teknoloji ve insanlarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara cevap aramak, piyasada genişleme ve iyileştirici yolu bulmak kalite yönetim sistemi çerçevesinde ele alınmıştır. Her geçen gün iş alma olasılığının azaldığı rekabetçi piyasa ortamında işverenler, süre ve maliyet kısıtlamalarıyla ters orantılı olarak artan kalite beklentileri ile yüklenici firmaların karşısına çıkmaktadırlar. Bu doğrultuda imalatın, işveren tarafından hazırlanan tasarım ve şartnamelere uygunluğunun sağlanması için yapılması gerekenlerin altı çizilerek, hataların nasıl düzeltilebileceği, uluslararası gelişmeler, yöntemler ve sistemler doğrultusunda örnek uygulamalar incelenerek belirtilmiştir. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili kavramlar, sisteme işlerlik ve etkinlik kazandırılabilmesi için gerekli unsurlar; insan faktörü, eğitim, kalite maliyeti, kalite planlaması yöntemleri, periyodik denetim ve değerlendirme yöntemleri ve dokümantasyon sistemi açıklanmıştır. Uluslararası ilişkilerin giderek artması ülkeler arası gümrük duvarlarının eski etkinliğini kaybetmesi, kalite yönetimi standartlarının küreselleşmesini zorunlu kılmış ve 1987’de ISO (International Standarts Organization) tarafından ISO 9000 serisi Kalite Güvence Standartlarının yayınlanması sonucunu getirmiştir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke bu standardı ulusal standart olarak kabul etmiştir. Araştırmada, artık birçok gelişmiş ülke ve ülkemiz sözleşmelerinde yerini almaya başlayan bu standartlara sahip olmak için gereken şartlar ve uygulamak için gerekli araçlar detaylı olarak açıklanmıştır
In this research, in order to reach toward the expected quality level and give quality guarantee to the employer is taken up with the practical examples in the construction sector. The stages and the methods which are observed during the establishment of the system is explained and that the firms are expected to establish the “Quality Management System”. In the 21th century Turkish construction firms which are competing with the world market are told that classical management systems are incapable of providing the needed harmony from now on and there are various tasks they have to deal with the quality management system so as to provide the required harmony in the international marketing. Rivalry, sector, technology and looking for an answer to the problems which are appear about the people, growing in the market and finding the way for improvement are taken up with in the framework of quality management system. As there is a decrease in getting a work possibility in the rivalry market situation and as there is an increase in quality expectation which is inversly propotional with the time period and cost limitation, employers come to the firms. In this direction, how to provide product’s compliance with the design projects and with the specifications which are required by the Employer, are pointed out and how the mistakes can be corrected and the case studies are investigated through the international developments, methods and systems. The basic concepts about quality management systems which are human factor, education, cost of quality, methods of quality planning, periodic inspection and evaluation methods and documentation system are explained. Increases in the international relationships and lack of effectiveness of customs’ wall among the countries, make the quality management standarts a compulsory process and that resulted to issue the ISO 9000 series quality assurance standarts by International Standarts Organization in 1987. Many of the developing countries including Turkey accept these standarts as national standarts. In many developed countries and in our country’s contracts, these standarts are required and conditions to be necessary and required equipments are explained in details, in the study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/12030
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
483.pdf13.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.