Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1202
Title: Abdi İbrahim İlaç Maslak Plaza Enerji Otomasyonu Uygulaması
Other Titles: Abdi Ibrahim Pharmaceutical Energy Automation Application
Authors: Demirören, Ayşen
Yaman, Eryetiş
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: PLC
SCADA
Enerji Otomasyonu
PLC
SCADA
Energy Automation
Issue Date: 7-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, halen başarıyla çalışmakta olan Abdi İbrahim İlaç Maslak Plaza PLC ve SCADA tabanlı enerji otomasyonu irdelenmiştir. Otomasyon sisteminin kuruluş amaçları ve fonksiyonları, saha ekipmanları ve otomasyon sisteminde bulunma gereklilikleri, otomasyon panoları bileşenleri, PLC senaryoları ile SCADA PC yazılımı detaylı açıklanmıştır. Ayrıca, sistem elektrifikasyon yapısı genel olarak incelenmiştir. OG ve AG deki tüm kesici ve şalterlerin pozisyonları, DUPS, generatör, trafo gibi elektrik makinalarının önemli alarm ve durumları ile koruma röleleri ve enerji analizörlerinden alınan enerji parametreleri merkezi bilgisayarda anlık izlenir ve kayıt altına alınır. Sistemdeki arızalar meydana geldikleri anda bilgisayarda görünerek operatörü uyarır ve kısa zamanda müdahale imkanı sağlar. Sistemin diğer bir avantajı; önceden belirlenmiş, PLC içinde işleyen senaryoların sistemi, operatör müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yönetmesidir. Kurulu senkronizasyon çözümü ile plaza enerji kesintilerinden etkilenmez.
In this study, currently available Abdi Ibrahim Pharmaceutical Maslak Plaza energy automation system based on PLC and SCADA platforms is examined. The goals and functions of the automation system, plant equipments with their neccesities for the system, the equipments of the automation panels, running PLC scripts and the SCADA PC software are explained in detail. Besides these, the structure of the system electrification is analysed in general. State of all circuit breakers in MV and LV network, the considerable states and alarms of electrical machines like DUPS, transformer, generator and the energy parameters which are read from energy analyzers and protection relays are monitored online by PC and also saved on harddisk. Faults in system warns the operators, appearing on the monitor online and immediate maintenance becomes possible. The other advantage of the automation system is that, previously defined and running scripts in PLC manages the system automatically and without any neccesity of operators. With the situated synchronization solution, the plaza is not effected by energy breakdowns.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/1202
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8635.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.