Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11999
Title: İnşaat Sektöründe Kalite Yönetimi Ve Bir Uygulama Örneği
Other Titles: Quality Management In Construction Industry And A Case Study
Authors: Erişkon, Akın
Karakuş, Hüseyin
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Kavramı
İnşaat Sektöründe Kalite Yönetimi Uygulamaları
Quality Management
Total Quality Management
Quality Management Practices in Construction Industry
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi incelenmiş, bu sistemin inşaat firmalarında uygulanabilirliği ve firmalara getirebileceği olumlu – olumsuz etkileri örnek bir inşaat firması üzerinden analiz edilmiştir. Öncelikle temel kavram olan kalite ile ilgili genel bilgiler, daha sonra kalite yönetimi kavramı, kalite yönetiminin tarihçesi, ISO 9001 standardı hakkında genel bilgiler, bu standardın tarihçesi, önemi, kullanıma amaçları ve standardın ana maddeleri incelenmiştir. Daha sonra Toplam Kalite Yönetimi hakkında genel bilgiler ile birlikte, Toplam Kalite Yönetiminin tarihçesi, bileşenleri ve özellikleri verilmiş ve Kalite Yönetimi ile Toplam Kalite Yönetimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Daha sonraki bölümde ise, kalite yönetim sistemi üzerinde durulmuş, bu sistemin incelenmesine başlanmıştır. Bu genel bilgilerden sonra, örnek inşaat firmasının kalite yönetim sisteminin incelenmesine başlanmıştır. Burada asıl amaç, kalite yönetim sisteminin yapısını irdelemek değildir. Amaç, kalite yönetim sistemi öncesi ve sonrası firmadaki değişimi yakalamaktır. Ana hatları ile firmada kalite yönetim sistemi kurulma süreci anlatılmış ve daha sonra firmanın kalite yönetim sistemi kurma gerekçeleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra kalite yönetim sistemi kurmadan önce firmadaki durumun belirlenmesine çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra firmanın kalite yönetim sisteminin incelenmesi amacıyla, kalite yönetim sistemi kurma çalışmaları üzerinde durulmuştur. Son olarak, kalite yönetim sistemi kurulduktan sonra firmadaki durum incelenmiş, başlangıçta belirlenen kalite hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmış ve son olarak firma içinde yazar tarafından yapılmış olan anket çalışmasından çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.
In this study, ISO 9001 quality management system is examined and positive or negative effects of applications of this system in a sample construction firm are analyzed. Firstly, quality, quality management, history of quality management, ISO 9001 standard, history and importance of ISO 9001, general things about total quality management, history of total quality management are examined. Than quality management and total quality management are compared with each other. Secondly, quality management is detailed examined. Body of quality management is examined with management engagement, client satisfaction, quality policy planning and management review of quality system. Then, quality management system is examined in a sample construction firm. The main aim of this study does not investigate a process of having quality management system for the construction firm. The main ain is to examine effects of quality management system in the construction firm considering before quality management system and after quality management system. For this, to determine situation of a sample construction firm before having the quality management system requirements of quality management system for the firm are given, than shortly process of having quality management system is explained with quality system documentation structure, quality manual, quality procedures, work instructions, project management plan. At last, after the having quality management system, changed situation of a sample construction firm is determined and compared to the expected aims from the quality management system before the having quality management system with results of survey which is made in the construction firm.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/11999
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1943.pdf7.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.