Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11942
Title: Değişim Mühendisliği
Other Titles: Reengineering
Authors: Tanyaş, Mehmet
Sezgin, Esra
Mühendislik Yönetimi
Engineering Management
Keywords: Kelimeler: Değişim Mühendisliği
Süreç
Organizasyon
Bilgi Teknolojisi
Süreç Haritası
Reengineering
Process
Organization
Information Technology
Process Maps.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Değişim Mühendisliği; mevcut süreci radikal değişikliklerle tamamen veya büyük ölçüde ortadan kaldırarak dünya çapında rekabet etmeyi ve müşteri ihtiyaçlarına cevap vermeyi sağlayan en yeni yaklaşımlardan biridir. İş süreçlerini esas alır. Değişim Mühendisliğinden sonra genellikle yalın bir organizasyonel yapı oluşur. Toplam Kalite Yönetimi ile amacı temelde benzeşir, yolu farklıdır. Bilgi teknolojisi, amacına ulaşmada önemli bir katalizördür. Sürecin bütününün akışını gösteren süreç haritalarının oluşturulması faydalıdır. Bir metodolojiyle hareket edilmesi faydalıdır, ancak sabit yöntemler yoktur; şirketin amacına ve kültürüne yönelik bir metodolojinin seçilmesi önemlidir. Değişim Mühendisliğini uygulamış üç şirketten örnekler verilmiştir. Bir eğitim sürecindeki uygulama ele alınmıştır
Reengineering is one of the newest approaches that aim competing worldwide and satisfying customer’s needs with radical changes, and eliminates old processes. Business processes are important components. After reengineering, generally a lean organizational structure arises. Aim of reengineering is like Total Quality Management’s in principle, but their methods are different. Information technology is an important catalyst to reach its aim. Process maps show all of work flow. Following of a methodology is helpful, but there is not any fixed methods. It is important that methodologies are suitable for company’s aim and culture. Three examples that have carried out reengineering are given in this thesis. A practice of training process is also included.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
URI: http://hdl.handle.net/11527/11942
Appears in Collections:Mühendislik Yönetimi - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
411.pdf5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.