Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11890
Title: TS En 25817 Standardında Tanımlanan Süreksizliklerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi Ve Kaynak Kalitesine Etkisi
Other Titles: Observed Of The Transitorinesses Which Are Defined In Ts En 25817 By Fem And Its Effect On The Quality Of Welding
Authors: Vural, Murat
Ercan, Yeşim
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: TS EN 25817 STANDARDI
SÜREKSİZLİKLER
KAYNAK HATASI
SONLU ELEMANLAR
TS EN 25817 STANDARD
TRANSITORINESSES
FAILURE OF WELDING
FINITE ELEMENTS
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, TS EN 25817 standardında tanımlanan süreksizliklerin, kaynaklı bağlantının kalitesine etkisinin nasıl olacağı amaçlanmıştır. “Kaynağın önemi, Kaynak hataları ve kaynaklı imalatta kalite” konuları incelenmiştir. Bunun için, standartta tanımlanan süreksizliklerin, farklı her durumu ele alınıp, katı modeli SolidWorks çizim programında oluşturuldu. Oluşturulan parçaların, CosmosWorks analiz programında statik zorlama altındaki maksimum gerilme değerleri elde edildi. Malzeme olarak, çelik AISI 1020 kullanıldı. Parça boyutları 50x50x10 (mm x mm x mm) dir. Parçaya uygulanan kuvvet 10.000 N’dur. Kaynak edilen iki parçadan biri sabit tutulup, diğer parça statik zorlama altında çekmeye zorlanmıştır. CosmosWorks bilgisayar programında, önce çalışma parametreleri belirlendi, sınır şartlar uygulanarak modelleme yapıldı. Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizde, parça mesh edildi. Uygulanan kuvvet sonucunda, parçanın hangi bölgesinde hangi gerilme değerlerinin etkili olduğu görüldü. Analiz programında, maksimum gerilme değerleri Von Misses Kriterine göre hesaplanmıştır. Her bir süreksizlik, standartta yer alan B (yüksek), C (orta) ve D (düşük) değerlendirme gruplarına göre incelendi. CosmosWorks bilgisayar paket programında analiz sonucu elde edilen maksimum gerilmeler, ilgili standartta tanımlanan sınır değerlere göre EXCEL programında grafik haline dönüştürüldü. Bulunan sonuçlar karşılaştırıldı. Sonuç olarak, süreksizliklerin çentik veya enkesit azalması oluşturarak, gerilmenin aşırı arttığı ve parçanın aşırı zorlandığı görüldü. B sınır değerlendirme grubundan D sınır değerlendirme grubuna doğru, gerilme değerlerinin arttığı açıkça gözlendi. Her bir kaynaklı bağlantının kalitesi, o bağlantının statik dayanımına, yorulma davranışına ve gevrek kırılma davranışına önemli oranda etki eder. Bu neden ile, kaynaklı bağlantılarda belirli kalite değerlerine ulaşabilmek için danışmanlıklara ve eğitilmiş, kaliteli ve bilgili personelin çalışmasına gerek duyulur.
In this thesis study, it is intented that how the transitorinesses which are defined in TS EN 25817 will effect on the qıality of welded joints. The importance of welding, welding errors and quality of welded manufacturing were observed. So, it was considered the different situations of the transitorinesses which are defined in TS EN 25817 and it was constitued its solid model in SolidWorks drawing programme. It was obtained that max. Tensile values in static forced with CosmosWorks analysis programme. It was used AISI 1020 steel as a material. The dimension of sample is 50x50x10 (mm x mm x mm) the forced was carried out piece is 10.000 N. One of the piece of welding was become stable, the other one was compelled pulling in static forced. Firstly, it was determined parameters of study and made a model by using limits in CosmosWorks analysis programme. In analysis which was made by FEM the piece was mesh, it was determined that which tensile values were formed on which areas of piece after compelling static force. It was calculated the max. tensile values by using Von Misses criterions in analysis programme. It was examined every transitorinesses according to the groups of B(high), C (middle), D (low). The max. tensiles which were obtained after analysis in CosmosWorks programme was changed into graph in Excel according to limit values which were stated in Standard. It was compared the founded results. Consequently, it was observed that the tensile was inceased and the piece forced more with the transitorinesses by forming notch or decreasing of width – cross section. It was observed clearly that the tensile would increase if we were gone to D limit from B limit. The quality of each welding joints effect on static resistance of that joint and fatigue treatment and brittle fracture treatment. For this reason, it is necessary that the studies of counseling and well-educated a good quality people.
URI: http://hdl.handle.net/11527/11890
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2913.pdf17.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.