Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11881
Title: İşletme Mühendisliği Ve İşletme Lisans Öğretimlerinde Kalite Değerlemesi: İstanbul Teknik, Boğaziçi Ve Marmara Üniversitelerindeki Uygulamaların Karşılaştırılması
Other Titles: Quality Assessment Of Management Engineering And Management Undergraduate Education: Comparison Of Practices At The Istanbul Technical, Boğaziçi And Marmara Universities
Authors: Gözlü, Sıtkı
Yenen, Vedat Zeki
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Toplam kalite Yönetimi
Eğitim
Müşteri Beklentileri
Kalite Değerlemesi
Total Quality Management
Customer Expectation
Quality Assessment
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yaklaşımı ile eğitim sürecini kullanan, müşteri olarak ifade edilen, öğrenciler, öğretim üyeleri ve iş çevresinin beklentileri, eğitimden algılanan kalite boyutu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öğrenci kesimi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin işletme ve işletme mühendisliği programlarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. İşletme / İşletme mühendisliği bölümüne yönelik olarak kalite değerlemesi çalışmaları yapılmıştır. Toplam Kalite Yönetimi müşteri beklentileri ve algılanan kalite boyutuna dayalı olarak müşteri tatminine bağlı olan bir yönetim felsefesi olduğundan, eğitim sektörünün müşteri beklentileri üç ayrı gruba bağımsız yapılan anketlerle ortaya çıkarılmıştır. Anketlerden alınan veriler doğrultusunda üniversite yönetimlerine, öğrencilere, öğretim üyelerine, hükümet ve iş çevresi ile eğitim sürecinde yer alan topluma öneriler getirilmiştir. Bu öneriler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler sayesinde eğitim sürecinde yer alan ve süreçle ilgilenen kurum ve kişilerin beklentileri ve algıladıkları kalite boyutu arttırılmış olacaktır.
In this study, expectations and perception of quality dimensions of the academicians, business circles and students, who are defined as customers using educational services with a total quality management approach, are presented. A survey is conducted on the Business Administration students of Boğaziçi and Marmara University and Management Engineering students of Istanbul Technical University. Quality assessment on department of business administration and department of management engineering has been accomplished. Because TQM is a management philosophy that depends on customer expectations and perception of quality dimension from customer satisfaction, customer expectations of the education sector are revealed through conducting a survey on three independent groups. Recommendations based on the data from the survey are suggested to university administration, students, academicians, government, business circles and community that take place in educational process. Modifying regulations on the suggestions mentioned above will enhance the perception of quality dimensions and expectations of the stakeholders, who are in the education process, and also institutions that are in continuous contact with the education sector.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11881
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1319.pdf15.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.