Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11872
Title: Yeni Üretim Teknikleri, Uluslararasılaşma Stratejileri Ve Azgelişmiş Ülkeler: Türk Elektronik Sektörü Örneği
Other Titles: New Production Techniques, Internationalization Strategies And Less Developed Countries: The Case Of Turkish Electronics Industry
Authors: Yentürk, Nurhan
Tanyılmaz, Kurtar
İşletme Mühendisliği
Business Engineering
Keywords: Kriz
üretimde yeniden yapılanma
Teknoloji Transferi
Crisis
restructuring in production
technology transfer in LCDs
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada dünya ekonomisinde yaşanan krizden hareketle, bu krizi açıklayan ve krizden çıkışın ve yeniden yapılanma çabalarının olası yollarını araştıran çeşitli kuramsal yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve üretim süreçlerinde yeniden yapılanmanın uluslararası işbölümüne etkileri, yeni üretim tekniklerinin AGÜ’e uyarlanması çabaları Türkiye örneğinden hareketle açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, yeniden yapılanma içinde olan uluslararası firmaların ucuz ve nitelikli işgücü ile genişleyen pazarlara coğrafi açıdan yakınlık arzeden Türkiye gibi bazı elverişli AGÜ’e yükledikleri işlevin değişmesiyle birlikte yeni üretim tekniklerinin uyarlanmasına yönelik bir takım çabaların olduğuna işaret etmektedir.
In this study different theoretical approaches in connection with the crisis and restructuring are evaluated and their similarities and difeerences are handled critically. New technical and organizational developments in production process according to the restructuring efforts of international firms are explained with their effects on international division of labour. The transplantation efforts of this developments are tested for their relevance in facilities in less developed countries and their consequences ocurring with their role given to them in the international division of labour. It seems that wage differentials and proximity to emerging markets together with the availability of qualified manpower, are acquiring growing importance.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11872
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf13.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.