Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11518
Title: Teknolojik Yeniliklerin Küçük Ve Orta Boy İnşaat Firmalarına Yaygınlaşması
Other Titles: Diffusion Of Technological Innovations To Small And Medium Sized Construction Firms
Authors: Sey, Yıldız
Acar, Emrah
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Teknolojik Yenilik; Yaygınlaşma (Difüzyon); Küçük ve Orta Boy İnşaat Firmaları (İnşaat KOBİ’leri)
Technological Innovation
Diffusion
Small and Medium Sized Construction Firms (construction SMEs
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, teknolojik ürün ve süreç yeniliklerinin inşaat KOBİ’lerine yaygınlaşmasını etkileyen bağlamsal faktörleri deşifre etmeyi ve anlamayı amaçlayan bir doktora tezidir. İnşaat KOBİ’lerinde teknolojik yenilik gündeminin oluşmasını, yeniliklerin değerlendirilmesi-seçilmesini, uygulanması-uyarlanmasını, sonuçlarını ve sonuçlarının değerlendirilmesini etkileyen teknolojik, organizasyonel ve çevresel faktörler araştırılmıştır. İnşaat KOBİ’lerinin sahip-yöneticileri (owner-managers) ile yapılan derinlemesine görüşmelerde elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Teknoloji difüzyonu sürecinin yukarıda değinilen aşamalarını etkilediği anlaşılan çeşitli faktörler belirlenerek bir dizi önerme halinde sunulmuştur. Çalışmanın bulguları çok-boyutludur: (i) Yenilik gündeminin oluşması aşamasında teknolojik ve çevresel faktörler organizasyonel faktörlere oranla daha fazla etkilidir; (ii) her tür yenilik için geçerli olabilecek tek ve jenerik bir difüzyon mekanizması bulunmamaktadır; (iii) inşaat firmaları ve müşterileri arasındaki bilgi asimetrisi azaldıkça, yeniliklerin başarılı bir biçimde yaygınlaşma potansiyeli de artmaktadır; ve (iv) arz ve talep faktörlerinin sentezi, teknolojik yeniliklerin yaygınlaşması süreçlerine daha güçlü açıklamalar getirmektedir; (v) yenilikler inşaat firmaları tarafından nadiren uyarlanmaktadır ve, nihayet, (vi) teknolojik yeniliklerin benimsenmesinin proje, firma ve sektor düzeyinde sonuçları bulunmaktadır.
This study reports the findings of a PhD research which aims to decipher the contextual factors that affect the diffusion of product and process innovations to small construction firms. Technological, organizational and environmental factors that affect innovation agenda formation, evaluation-selection, and the implementation-appropriation phases were identified. Data gathered through face-to-face interviews with the owner-managers of small construction firms were analyzed using content analysis technique. Various factors that affect the above-mentioned phase were identified, translated into a set of propositions and they were explained. The findings of the study can be summarized as follows: (i) Technological and environmental factors are more influential than organizational factors at the agenda formation phase; (ii) there is not a single generic diffusion mechanism applicable for all types of innovations; (iii) the less the ‘knowledge asymmetry’ between contractor and client, the more is the potential for the successful diffusion of innovations; (iv) a synthesis of demand and supply-side factors results in stronger explanations to technology diffusion processes; (v) innovations are rarely appropriated by small construction firms; and, finally, (vi) adoption of innovations has various project, firm and industry-level consequences.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/11518
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3495.pdf12.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.