Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11502
Title: Türkiye’ Deki Nehirlerin Düşük Akımlarına En Uygun Olasılık Dağılım Fonksiyonlarının Araştırılması
Other Titles: The Investigation Of The Best-fitted Probability Distribution Functions To The Low Flows Of Rivers In Turkey
Authors: Bulu, Atıl
Özen, Barış
Su Mühendisliği
Hydraulic Engineering
Keywords: Düşük Akım
Debi Süreklilik Çizgisi
Frekans Analizi.
Low Flow
Flow Duration Curve
Frequency Analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’ deki akarsuların düşük akımlarına en iyi uyan olasılık dağılım fonksiyonlarının bulunması amaçlanmıştır. Bu amaçla, hidrolojik ve istatistik analiz, seçilmiş, mümkün olan en uzun kayda sahip, 11 gözlem istasyonunun günlük akımlarına uygulanmıştır. Hidrolojik analizde 1, 3, 7, 14 ve 30 günlük ortalama akım değerleri elde edilmiş ve debi süreklilik çizgileri çizilmiştir. Debi süreklilik çizgileri kullanılarak 0.90, 0.95, 0.99 aşılma olasılıklı debi değerleri belirlenmiştir. İstatistik analizde, gözlem sürelerinin her bir yılı için, 1, 3, 7, 14 ve 30 günlük ortalama akımların minimumları elde edilmiştir. Minimumlar kullanılarak her istasyon için N yıllık örnekler oluşturulmuş ve bunların parametreleri tahmin edilmiştir. Lognormal dağılım, Weibull dağılımı ve üstel dağılım, istasyonların düşük akımlarına uygunluk bakımından incelenmiştir. Bunların parametreleri ya momentler yöntemi ya da L-momentleri yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Bahsedilen dağılımların uygunluğunu kontrol etmek için Olasılık Çizgisi Korelasyon Katsayısı Testi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: • Çoruh ve Seyhan Nehirlerine en iyi uyan olasılık dağılım fonksiyonu 2 parametreli lognormal dağılımdır. • Aras, Ceyhan, Dicle, Fırat, Kızılırmak, Sakarya ve Yeşilırmak nehirlerine en iyi uyan olasılık dağılım fonksiyonu 2 parametreli Weibull dağılımıdır. • Büyük Menderes ve Meriç nehirlerine en uygun olasılık dağılım fonksiyonu üstel dağılımdır. Seçilmiş gözlem istasyonlarının düşük akımlarına en iyi uyan olasılık dağılım fonksiyonları kullanılarak 5, 10, 25, 50 ve 100 yıl dönüş aralıklı yedi günlük düşük akımlar için tahminler yapılmıştır.
In this study it was attempted to find out the best-fitted probability distribution functions to the low flows of rivers in Turkey. For this purpose hydrological and statistical analyses are performed to the daily flows of the selected 11 gage stations. In the hydrological analysis, the mean flows of duration 1, 3, 7, 14 and 30 days were obtained and flow duration curves were drawn. Discharge values with exceedance probability of 0.90, 0.95, 0.99 were determined by using flow duration curves. In the statistical analysis, minima of the mean flows of duration 1, 3, 7, 14 and 30 days were extracted for each year of the observation periods. By using minima, samples of N years were formed for each station and their parameters were estimated. Lognormal, Weibull and Power distributions were investigated from the suitability point of view for the low flows of the stations. Their parameters were estimated by using either method of moments or method of L-moments. Probability-Plot Correlation Coefficient test was performed to test the goodness of fit of the aforesaid distributions. The results can be summarized as below: The best-fitted distribution function • for Çoruh and Seyhan Rivers is the 2-parameter lognormal distribution, • for Aras, Ceyhan, Dicle, Fırat, Kızılırmak, Sakarya, and Yeşilırmak Rivers is the 2-parameter Weibull distribution, • for Büyük Menderes and Meriç Rivers is the power distribution. Using the best-fitted distributions to the low flows of the selected gage stations, estimates were made for seven-day low flows with return periods of 5, 10, 25, 50 years.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11502
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
300.pdf3.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.