Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11172
Title: Yabancı Doğrudan Yatırımlar Ve Portföy Yatırımlarının Karşılaştırmalı Analizi Ve Türkiye’ye Etkileri
Other Titles: The Comparative Analysis Of Foreign Direct Investments And Portfolio Investments, And Their Impacts On Turkey
Authors: Bolak, Mehmet
Türksever, Fehmi
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Sermaye hareketleri
Yatırımlar
Doğrudan yatırım
Portföy yatırımı
Gelişen piyasalar
Capital movements
Capital flows
Investments
Direct Investment
Portfolio Investment
Emerging Markets
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Küreselleşen dünyamızda, teknolojik alandaki değişmeler ve uluslararası ticaret ve sermaye üzerindeki kontrollerin ve engellerin kalkması ya da azalması ile birlikte dünya çapında sermayenin dolaşımı artmaya başlamıştır. Yabancı yatırımlar temel olarak iki şekildedir. Yabancı doğrudan yatırımlar ve yabancı portföy yatırımları. Doğrudan yatırımlar uzun vadeli olup nakit sermayeden daha geniş bir konuyu içerir. Makine, nitelikli işgücü, yönetim uygulamaları ve bilgi birikimini kapsar. Portföy yatırımları ise genellikle kısa vadeli olup, portföy çeşitlendirmesi yaparak yüksek getiri elde etmeye çalışır. Her iki yatırım şekli de büyüme için sermayeye ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkeler için önemli bir finansman aracıdır. Fakat her iki yabancı akımın da bazı olumsuz etkileri olabilmektedir.
In our globalized world, with technological developments and removal or lessening of restrictions and controls over international trade and capital, the capital movements started to flow all over the world. Foreign investments are basically two kinds. Foreign direct investment and foreign portfolio investment. Direct investments are long-term and it includes more than the cash capital. It includes machinery and skilled labor, management practices and know-how. Portfolio investments are generally short-term, and aim to get high returns through portfolio diversification. Both direct investment and portfolio investment are very helpful for developing countries in need of capital for their growth. However, foreign investments sometimes pose disadvantages on developing countries.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11172
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78.pdf4.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.