Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11092
Title: Hacimli Esterik Sübstitüentler İçeren Ftalosiyaninler
Other Titles: Phthalocyanines With Bulky Ester Substituents
Authors: Koçak, Makbule Burkut
Şener, M. Kasım
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: ftalosiyanin
naftalen
ftalonitril
palladyum
kobalt
bakır.
phthalocyanine
naphthalene
phthalonitrile
palladium
cobalt
copper.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Trikarbetoksietil ve naftil-malonik ester sübstitüe ftalosiyaninler, dietil-(3,4-disiyanofenil)malonat’ ın potasyum tuzu ile bromoasetikasit etil esteri ve 1-(klorometil)naftalin’in reaksiyonu sonucu hazırlanmış yeni iki farklı ftalonitril türevi ile ilgili metal tuzlarının reaksiyonu sonucu elde edilmiştir. 2,9,17,23-Tetra-((1,1,2-(trikarbetoksi-etil))-ftalosiyaninato paladyum (II) (2) bileşiğinin hidrolizi sonucu süksinik asit sübstitüe ftalosiyanin türevi hazırlanmıştır. Bu bileşiğin su içerisinde farklı pH’larda alınan UV-Vis spektrumunda pH  12’ de monomerik ve dimerik türlerin her ikisinin de olduğu pH  6’ da ise bir tek dimerik türün bulunduğu gözlenmiştir. Ayrıca 1 bileşiğinin DBU varlığında pentanol içerisinde siklotetramerizasyonu sonucu transesterifikasyona uğramış metalsiz ftalosiyanin türevi elde edilmiştir. Sentezlenen yeni bileşiklerin yapısı elementel analiz, FT-IR, UV-Vis, EI-MS, FAB-MS, 1H-NMR, 13C-NMR yöntemleri ile aydınlatılmıştır.
Pd(II), Co(II), Cu(II) and Zn(II) phthalocyanines (2-5) with a tricarbethoxy ethyl substituent on each benzo group was prepared from 4-(1,1,2-tricarbethoxyethyl)-phthalonitrile (1) and the corresponding divalent metal salt at 170 °C. Transesterification occurred when the reaction was carried out in pentanol as in 6. Treatment of 2 with sodium ethoxide at room temperature and further acidification resulted with tetra(1,2-dicarboxyethyl)phthalocyaninato palladium (7). The UV-VIS spectrum of 7 in aqueous solution indicated that at pH » 12 dimeric and monomeric species, but at pH » 6 only dimeric form were present. Phthalocyanines with four naphthyl-malonic ester groups on the periphery (9-11) were synthesized by cyclotetramerization of 4-(1,1-dicarbethoxy-2-naphthyl-ethyl)-phthalonitrile (8). The electronic spectra exhibit an intense -* transitions of naphthyl identity together with characteristic Q and B bands of the phthalocyanine core.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/11092
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3486.pdf4.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.