Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11047
Title: Boğaziçi Tarihi Sit Alanının Yok Olma Süreci Ve Kalan Sınırlı Değerlerin Korunma Olasılıkları
Other Titles: The Physical Corruption Of The Bosphorus Historic Site And Conservation Possibilities Of The Remaining Limited
Authors: Kuban, Doğan
Salman, Sakine Yıldız
Restorasyon
Restoration
Keywords: Boğaziçi
Koruma
Boğaziçi Yasası
Büyükdere
Boyacıköy
Yalıköy
Anadoluhisarı
Bosphorus Area
Urban Conservation
Bosphorus Law
Büyükdere
Boyacıköy
Yalıköy
Anadoluhisarı
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Boğaziçi olgusu tarihsel perspektif içinde ele alınmış ve seçilen dört örnek bölgede fiziksel ve sosyal veriler değerlendirilerek, koruma olasılıkları için öneriler geliştirilmiştir. Kent ölçeğinde korumanın temeli, tarihsel kent dokularının fiziksel verilerinin, günümüz gereksinimleriyle bütünleştirilerek sürekliliğin sağlanmasıdır. Bu bağlamda Boğaziçi’nin yerleşme düzeninin özellikleri ve tarihsel gelişimi incelenmiştir. Boğaziçi, İstanbul’un Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadar geçen sürede, geçirdiği değişimden etkilenmiştir. Yerleşim alanlarının sınırlarının genişlemesi yanında bölgenin sosyo-kültürel yapısı da değişmiştir. 1970’lerden başlayarak Boğaziçi’nin korunmasına yönelik alınan kararlara rağmen, önüne geçilemeyen bir yasa dışı süreç yaşanmıştır. Çalışmada, Büyükdere, Boyacıköy, Yalıköy ve Anadoluhisarı farklılaşan problemler içermeleri nedeniyle, örnek bölgeler olarak seçilmişlerdir. Bu bölgelerin korunmuşluk durumları ve sorunları incelenmiş, koruma önerileri getirilmiştir.
In this study, the Bosphorus fact is examined with a historical perspective and proposals for conservation have been made for four case study areas; evaluating the physical and social present situation. Urban conservation is based on the integration of the historical patterns with the actual requirements of the city in the name of providing continuity. In this context, the chacteristics and development of the historical patterns were explained. The Bosphorus Area, beginning from the Republican Era up today, is affected by the rapid and unplanned urbanization in a negative manner. Beside the extension of settlement areas, the socio-cultural profile of the area is also changed. In spite of the legal process beginning from the 1970’s, an illegal process has also begun. Büyükdere, Boyacıköy, Yalıköy and Anadoluhisarı are chosen as case-study areas since they include a number of various conservation problems. The present conservation status have been analyzed.
Description: (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
(PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11047
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2512.pdf56.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.