Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11015
Title: Imo Ve Türk Boğazları
Other Titles: Imo And The Turkish Straits
Authors: Poyraz, Özkan
Karaman, Barış
Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Maritime Transportation Engineering
Keywords: IMO
Boğazlar
Tüzük
Seyir
Çevre
Deniz
IMO
Turkish Straits
Regulations
Navigation
Environment
Sea
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmada Türk Boğazları’nın tabi olduğu hukuki rejim, Boğazlar üzerinde Türkiye’nin egemenlik yetkisi, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Türkiye’nin Boğazlarda seyir ve çevre güvenliği için uygulamaya soktuğu düzenlemeler ve Uluslararası Denizcilik Örgütünde Türk Boğazları üzerine yapılan tartışmalar hakkında kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Türkiye tarafından uygulamaya konulmuş ulusal düzenlemelerin Trafik Ayırım Düzenini belirleyen kısmının kabul edilmesi için IMO’ya teklif edilmesi ile başlayan süreçte, IMO’da alınan kararların, diğer ülkeler ve sivil toplum örgütleri tarafından yapılan sunumların ve yapılan çalışmaların, ulusal düzenlemelerimizde ne oranda yer bulduğu değerlendirilerek, Türk Boğazları’nda uzun yıllardır sağlanmaya çalışılan deniz ve çevre güvenliğinin bu tartışmalar sonrası değiştirilen tüzük ve uygulamalardan ne ölçüde etkilendiği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın sonuç bölümünde ise Türk Boğazları konusunda, uluslararası platformlarda gündeme gelebilecek konularla ilgili olarak göz önünde bulundurulabilecek öneriler sunulmuştur. Öneriler yapılmakta olup olmadığına bakılmaksızın eleştiri kapsamında değil, fikirler olarak ortaya konulmuştur.
In this study, a wide research in the legal regime of the Turkish Straits, the sovereignty power of Turkey on the Straits, IMO, the regulations applied for the safety of navigation and the environment protection, and the constant debates in its field on Turkish Straits in IMO have been made. In this process that has been proposed to IMO for the national applications, the acceptance of determinig the Traffic Seperation Order put in by Turkey, the decisions, and the presentations of the other countries and the civil society organizations, and the studies in IMO, by having in mind the importance in the national regulations have been questioned how it makes the impact on the rules and regulations after the constant arguments on the safety of navigation and the protection of the environment on Turkish Straits for many years.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11015
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8083.pdf8.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.