Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10999
Title: Floresans Teknik Kullanılarak Farklı Polimer Sistemlerde Ağ Yapı Oluşum Sürecinin Çalışılması
Other Titles: Studying On Network Formation In Various Polymeric Systems By Using Fluorescence Technique
Authors: Pekcan, Önder
Kaya, Demet
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Hızlı geçici floresans teknik
ağ yapısı
kritik üsler
fast transient fluorescence technique
network formation
critical exponents.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, zaman ayrımlı hızlı geçici ve kararlı durum floresans teknikleri kullanılarak, farklı bulk kopolimer sistemlerinde ve hidrojellerde ağ yapı oluşum süreci izlenmiş ve faz geçiş noktası civarında jel kesri ile ortalama küme büyüklüğünü tanımlayan kritik üsler hesaplanmıştır. Floresans teknik ile farklı bulk kopolimer sistemlerinde yapı içerisinde tuzaklanan aromatik molekül piren’nin floresans şiddet ve/veya yaşam zaman değerlerindeki değişim takip edilerek ağ yapı oluşum süreci çalışılmış ve kritik üsler sızma teorisi ile uyum içerisinde bulunmuştur. Hidrojellerde kararlı durum floresans teknikle takip edilen ağ yapı oluşum süresince aromatik molekül olarak seçilen pirenin molekülünün sisteme bağlandığı ve hesaplanan kritik üslerin monomer konsantrasyonuna bağlı olarak sızma değerlerinden klasik değerlere bir geçiş yaptığı bulunmuştur. Elde edilen veriler literatürdeki sonuçlarla paralellik göstermiş ve böylece floresans tekniğinin çapraz bağlı ağ yapıların incelenmesinde yeni ve duyarlı bir metod olduğu gösterilmiştir.
In this study, the network formation in various bulk copolymer systems and hydrogels were monitored by using fast transient and steady state fluorescence techniques then the gel fraction and avarage cluster size exponents were measured near the phase transition point. The network formation is studied by monitoring the change in the fluoresence intensity and/or lifetime values of pyrene trapped in the medium for different bulk copolymer systems by using fluorescence technique and the critical exponents are found in agreement with percolation results. During the network formation monitored by steady state fluorescence technique in hydogels, pyranine used as an aromatic molecule is bonded to system during the polymerization and it is observed that the measured critical exponents crossover from percolation to classical values depend on monomer concentrations. The results were in good agreement with examples given in the literature and it is shown that fluorescence technique is a novel and sensitive technique to study polymer network formation.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10999
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2433.pdf8.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.