Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10944
Title: Kongre Turizminin İstanbul’un Yapısal Değişimine Etkisi Dünyadan Örnekler İle İstanbul’daki Kongre Merkezlerinin Özellikleri
Other Titles: The Influence Of Congress Tourism On The Structural Change Of Istanbul World Samples And The Features Of Convention Centers In Istanbul
Authors: Çıracı, Hale
Aksoy, Aslıhan
Şehir Planlama
Urban Planning
Keywords: Kongre merkezleri
Kongre Turizmi
İstanbul
Dünya
Convention Centers
Congress Tourism
Meeting
Istanbul
World
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Teknoloji ve bilgi endüstrisindeki büyük gelişmelere bağlı olarak, kişisel seviyede ilişki ve iletişime duyulan ihtiyaç, problemleri birlikte çözme ve yenilik arama eğilimi, düşünme ve görüş açılarının paylaşılması isteği toplantıların dünya üzerindeki yayılımını etkilemiştir. Toplantıların ve katılımcıların artması ile olay bir turizm hareketi olayı olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Ulusal, uluslararası yada bölgesel özellikte organize edilen bu tür toplantılara genel olarak “Kongre Turizmi” adı verilmektedir. Bu çalışmada; İstanbul’un, coğrafik ve stratejik konumundan, tarih boyunca edindiği birikimlerden, dinamik ve yerine getirdiği işlevlerden kaynaklanan yapısı, uluslararası olma özelliği taşıyabilen ve sahip olduğu potansiyeller doğrultusunda, dünya çapında önem kazanan kongre kentleri arasındaki durumunu ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Çalışmada belirlenen amaca ulaşmak için izlenen yöntem; çalışma kapsamına alınan örnek kentlerdeki kongre merkezleri ile İstanbul’daki mevcut yapının ortaya koyularak değerlendirilmesidir. Sonuçta, dünyadan örnek kongre kentleri ile İstanbul’un karşılaştırılmalı değerlendirmesi yapılmış, benzerlikler, farklılıklar ve sorunlar ortaya konmuştur.
Depending on the great developments on technology and information, the need for individual relations and communication; the tendency for common solutions for the problems and searching for innovations and the desire for sharing the different point of views have all influenced the spreading out of the meetings all around the world. As the number of the meetings and the participants are increasing, the events have started to being evaluated as a tourism activity. The meetings which are organized in national, international or regional characteristics are called “ congress tourism” In this study, the objective is to determine the Istanbul’s situation between the world wide congress cities, in terms of its geographic and strategic location, the accumulation gained throughout the history, its structure depending on the dynamism and the functions that were implemented, being an international congress city and the potentials possessed. The method that was followed in the study, is the detailed definition of the congress centers in the sample cities and the current structure in Istanbul. As a result the comperative evaluation of the sample cities in the world and Istanbul are made and similarities, discrepancies and the problems have been determined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10944
Appears in Collections:Şehir Planlama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
759.pdf7.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.