Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10912
Title: Sürdürülebilir Gelişme Ve İnşaat Sektörü
Other Titles: Sustainable Development And The Construction Industry
Authors: Sey, Yıldız
Acar, Emrah
Bina Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Sürdürülebilir Gelişme
Enerji
Geri-Kazanım Yeniden Kullanım
Sustainable Development
Energy
Recycling and Reuse
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu tez çalışmasının amacı, son yılların güncel bir tartışma konusunu oluşturan ve ekonomik gelişme ile çevre arasında uzlaşma arayan sürdürülebilir gelişme kavramının inşaat sektörü açısından nasıl ele alındığını araştırmaktır. Sürdürülebilir gelişme, çok genel bir ifade ile, bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakları kendi gereksinmelerini karşılama yetisinden mahrum bırakmamak koşuluyla karşılamak, olarak tanımlanmaktadır. Basit bir çevrecilik anlayışının çok ötesinde, rasyonel kaynak kullanımını esas alan ekonomik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Tez çalışmasının ilk bölümünde, sürdürülebilir gelişme kavramı üzerinde durulmuş ve mevcut ekonomik sistemin zaaflarından yola çıkılarak sürdürülebilir bir ekonominin nasıl tariflendiği incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, konu inşaat sektörü açısından değerlendirilmiş ve sürdürülebilirlik tartışmasının başta gelen üç konusu; enerji, gerikazanım-yeniden kullanım ve teknoloji ayrı ayrı ele alınmıştır. Konut sorununa ayrıca yer verilmesinde, konut inşatlarının inşaat sektöründeki faaliyetlerin büyük bir bölümünü oluşturması; dolayısıyla kaynak kullanım kararlarının da büyük bir bölümünü ilgilendirmesi ve sürdülebilir bir gelişmenin nihai amacı olan toplumsal barışın sağlanması açısından taşıdığı önem etkili olmuştur. Konut sorunu ele alınmadan, sürdürülebilir gelişmeyi inşaat sektörü açısından tartışmanın anlamsız olacağı düşünülmüştür.
This study focuses on a popular concept of the recent years, sustainable development, and aims to understand how it is evaluated in construction industry. Sustainable development is broadly defined as meeting the needs of today without compromising the needs of the future generations. It has to be interpreted as an economic phenomenon and sensitivity on the rational usage of natural resources rather than a simple environmentalism. The first part of this study concentrates on the mentality of sustainability and a sustainable economy. Then the subject is evaluated from the construction industry’s point of view and the three topics of the sustainability discussion; recycling & reuse, energy and technology are analysed. The separate of the housing problem can be explained by two reasons; first, housing construction constitutes the greatest amount of the facilities in industry and, second, its important role to provide social equity and peace in society. The multi-disciplinary feature of the sustainability topic requires the cooperation of many specialists for detailed future studies. So the complexity and the wideness of the topic make this study aim only to draw a broad picture of sustainability discussion held in the construction industry.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10912
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193.pdf4.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.