Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10811
Title: Betonarme Çok Katlı Yapılarda Döşeme Türlerinin Taşıyıcı Sisteme Etkileri
Other Titles: Effects Of Slab Types On The Structural Systems Of Multi-storey Reinforced Concrete Buildings
Authors: Öztürk, Turgut
Çağlarım, Mesut
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Döşeme türleri
Planda düzensiz yapılar
Rijit ve esnek döşeme modeli
Çok katlı yapılar.
Reinforced Concrete Slabs
Irregularity in Plan
Rigid Diaphragm Modeling
Flexible Slab Modeling
Multi-storey Buildings
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, döşeme türlerinin yapıların taşıyıcı sistemlerine olan katkıları incelenmiştir. Çok katlı binalarda döşeme türlerinin değişmesi ile, yapı taşıyıcı sisteminin deprem yükü altındaki karakteristikleri incelenmiştir. Değişik döşeme türleri ile oluşturulan binalar hakkında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte bulunan hükümler incelenmiştir. Deprem yönetmeliğinde tarif edilen planda düzensiz yapılar gözden geçirilerek, bu tür yapıların yapımı konusundaki hükümler incelenmiştir. Yapıların kat düzlemlerinde rijit veya esnek döşemeler ile modellenmelerinin yapı davranışına getirdiği tariflerin gerçek yapı davranışını ne kadar yansıttığı anlatılmıştır. Bu iki modelleme örneklerle araştırılarak, aralarındaki farklar gözlenmiştir. Yapıların kat düzlemleri içindeki döşeme boşluklarının, yatay yükleri taşıyan düşey taşıyıcılara yakınlıklarının etkileri de örneklerle incelenmiştir. Bu çalışma, çok katlı yapıların farklı döşeme türleriyle modellenmesi ve yapı analizinde rijit ve esnek döşeme modellerinin kullanılmasına bir örnektir.
In this study, effects of slab types on the behavior of structural systems are analyzed on multi-storey reinforced concrete buildings under seismic loads. Characteristics of multi-storey reinforced concrete structural systems are examined for various slab types. The rules and regulations of the current Turkish Earthquake Code are analyzed for buildings modeled with different slab types. Explanations are made about how correctly can a building simulation, which is modeled with rigid and flexible slabs at storey levels, represents the real behavior of the structure. These two modeling types are illustrated with samples and the differences are observed between them. Effects of slab openings on the behavior of vertical structural elements are analyzed with examples. This study is an example for a multi-storey reinforced concrete building modeled with various slab types and for the use of rigid and flexible slab modeling in the structural analysis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10811
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1540.pdf6.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.