Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10783
Title: Zeminle Etkileşim İçindeki Ayrık Plaklarda Vlasov Parametrelerinin Sonlu Elemanlarla Belirlenmesi
Other Titles: Analysis Of Vlasov Parameters For Seperate Plates Interacting With Foundation By Using Finite Elements
Authors: Omurtag, Mehmet
Fettahoğlu, Abdullah
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Vlasov zemin modeli
Elastik zemin
Plak
Karışık sonlu elemanlar
Vlasov foundation model
Elastic foundation
Plate
Mixed finite elememnts
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, VLASOV zemini üstüne oturan elastik plaklar arasındaki etkileşim problemi sonlu eleman metodu ile incelenmiştir. VLASOV modelinde zemin parametreleri zemin çökme yüzeyine,elastik zemin tabakası kalınlığına, yükleme durumuna, plak ve zeminin elastik sabitlerine bağlı fonksiyonlardır. Dolayısıyla etkileşim bu parametreler vasıtasıyla incelenebilir. Ayrık plaklar arasındaki etkileşim azaldıkça zemin parametrelerinin aldıkları değerler tek plak için bulunan değerlere yakınsamalıdırlar. Zemin derinliği boyunca seçilen koordinat ve zemin elastisite modülü sırasıyla, z ve Es(z) dir. Analiz Es(z) nin üç farklı fonksiyonu için tekrarlanmıştır. Es(z) z, z2, ninı fonksiyonları olarak seçilmiştir. Sıkışabilir zemin tabakası derinliğinin ve zemin elastisite modülünün iki plağın etkileşimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
In this study, interaction between two elastic plates resting on VLASOV foundation was examined by using finite element method. In VLASOV Foundation model, foundation parameters are the functions of foundation deflection surface, thickness of the elastic foundation medium, loading condition, material properties of plate and soil continuum. Therefore, the interaction can be investigated by using these parameter values. As the interaction between two plates decreases, the values of the foundation parameters converges to the ones obtained for one plate. Coordinate along the soil depth and the modulus of foundation was z and Es(z), respectively .The analysis was carried out for three different Es(z) cases. Es(z) was the functions of z, z2, . The effects of depth of soil stratum and elasticity modulus of foundation on the interaction between two plates were researched.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10783
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1419.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.