Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10753
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzer, Filiztr_TR
dc.contributor.authorBasut, Serdatr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-01T08:03:47Z-
dc.date.available2015-12-01T08:03:47Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10753-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 19. yy batılılaşma hareketlerinin Osmanlı azınlık toplumundaki ekonomik ve sosyokültürel etkileri, bu etkilerin Kumkapı örneklemesiyle kentsel dokuya ve mimari çevreye nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur. Azınlık yoğun bölgelerin Batı ile olan sıkı ilişkileri sonucu değişimlerin kendini öncelikle bu bölgelerde göstermesi nedeniyle Kumkapı bölgesi araştırma kapsamında incelenmiştir. Kumkapı bölgesi, aynı zamanda yangınlar nedeniyle bu devirde gerçekleşen Batı etkisindeki düzenlemelerin uygulandığı bölgelerden biridir. Semt halkının kültürel değerlerinin ve etnik kökenin çevre şekillenmesindeki etkisi üzerinde durulmuş, yeni düzenleme ilkelerinin ve geleneksel değerlerin birbiri ile nasıl birleştirildiği haritalar yardımıyla açıklanmıştır. Bir diğer aşamada, 19. yy-da mevcut bölge mimarisinde gerçekleşen değişimler ve dönemin mimari üsluplarının bölge yapılarında kullanımı tek tek yapılar üzerinde incelenerek, bölge karakterine etkileri araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis concentrates on the economic and socio-cultural effects of 19th century Westernisation movements on the Ottoman non-muslims and its reflection to planning and architecture, through the example Kumkapı. Kumkapı is chosen as it represents a central non-muslim community of Greeks and Armenians, who are said show an affinity to change and to the West. The region also is the ground of new planning applications as it was the main area of fires. The thesis emphasises the cultural structure of the area and its effect on the environmetal structuralisation. It aims to show through Kumkapı the collage of change and traditional character, that not only of Armenian but of Ottoman, through maps and buildings of the region. And also, the architectural styles of 19th century and its affects on the existing architectural caharacter of region tried to be explained by analyzing the buildings.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBatılılaşmatr_TR
dc.subjectKumkapıtr_TR
dc.subjectazınlıklartr_TR
dc.subjectWesternisationen_US
dc.subjectKumkapıen_US
dc.subjectminoritiesen_US
dc.title19. Yyda Batılılaşma Etkisinde Bir Osmanlı Semti: Kumkapıtr_TR
dc.title.alternativeKumkapi, An Ottoman City Under The Influence Of 19.Th Century Westernisationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimarlık Tarihitr_TR
dc.contributor.departmentHistory of Architectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
881.pdf13.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.