Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10662
Title: Mıcrolunatus Phosphovorus'un Fizyolojisi Ve Biyokimyasal Depolama Özellikleri
Other Titles: Physiology And Biochemical Storage Characteristics Of Microlunatus Phosphovorus
Authors: Çakar Öztemel, Zeynep Petek
Akar, Aygül
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: PHB depolama
Microlunatus phosphovorus
Kapalõ
PHB storage
Microlunatus phosphovorus
batch growth systems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalõşmada M. phosphovorus’un büyüme fizyolojisi ve biyokimyasal depolama metabolizmasõ araştõrõlmõştõr. Kapalõ sistemlerde yapõlan saf kültür çalõşmalarõ kimyasal içeriği tanõmlanmõş besiyeriyle birleştirilmiştir. Deneyler esnasõnda mikroskopta incelemek üzere alõnan PHB, polifosfat ve glikojen numunelerine bu depolama metabolitlerinin varlõğõnõ saptamak üzere boyama yöntemleri uygulanmõştõr. PHB ve glikojen polimerlerinin varlõğõna sõrasõyla GC ve HPLC cihazlarõyla da bakõlmõştõr. Optik yoğunluk ve kuru hücre ağõrlõğõ ölçümlerine ek olarak büyümenin her safhasõnda toplam protein ve asetat gibi kilit metabolitlerin varlõğõ da araştõrõlmõştõr. M.phosphovorus’un aerobik koşullarda ve tek karbon kaynağõ olarak glikoz kullanõlan bioreaktörde bile hücre içi polihidroksibütirat (PHB) biriktirdiği saptanmõştõr. Anaerobik-aerobik döngüler şeklindeki deney düzeneğinde ise farklõ büyüme koşullarõnõn M.phosphovorus’un PHB depolamasõ ve metabolizmasõ üzerine etkileri araştõrõlmõştõr. Değişik kapalõ sistem şartlarõnda ve çok önemli bir limitasyona gerek olmaksõzõn M.phosphovorus’un yüksek miktarlarda PHB biriktirdiği gözlemlenmiştir.
In this study, the growth physiology and biochemical storage metabolism of M. phosphovorus was investigated. Pure culture studies in batch growth systems were conducted using chemically defined media. PHB, polyphosphate and glycogen staining was applied to microscopy samples to detect the presence of these metabolites. PHB and glycogen biopolymers were also detected by GC and HPLC, respectively. Other key metabolites like total protein, acetate were determined during different phases of growth in addition to cell dry weight and optical density measurements. It was observed that M.phosphovorus already accumulates intracellular PHB (polyhydroxybutyrate) during fully aerobic bioreactor conditions with glucose as the sole C-source. A batch growth system with anaerobic-aerobic cycles was also employed to examine the effect of this different growth condition on PHB storage and metabolism. It was observed that M.phosphovorus stores high amounts of PHB under various batch growth conditions and without a significant limitation. Keywords: PHB storage, Microlunatus phosphovorus, batch growth systems, minimal medium M9
Description: Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10662
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8200.pdf2.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.