Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10656
Title: Avrupa Birliği Örnek Ülkeleri Ve Türkiye’de Konut Politikalarının Ve Konut Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi
Other Titles: Comparative Analysis Of Housing Policies And Housing Markets Of Specific Countries From European Union And Turkey
Authors: Kılınçaslan, İsmet
Ersoy, Ebru
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Türkiye
İspanya
İtalya
Yunanistan
Konut Olgusu
Konut Politikaları
Konut Piyasası
Arsa
Konut Finansmanı
Konut Vergilendirmesi
Turkey
Spain
Italy
Greece
Housing Facts
Housing Policies
Housing Market
Land
Housing Finance
Housing Taxation.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma; Akdenizli Avrupa ülkeleri olan İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın, konut sorununun ve politikalarının yaklaşık 60 yıllık bir dönemde yaşanan gelişim, değişim ve dönüşümünü incelemeyi ve bu bağlamda Türkiye’de yaşanan konut olgusu ile karşılaştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Konutun, Avrupa’nın yıkılmış kentlerinden bugünkü Avrupa Birliği ülkelerine geliş sürecinde nasıl bir gelişim ve değişim gösterdiğini ortaya koymayı ve konut sorununun; Avrupa’nın sosyal, ekonomik ve siyasal gündeminde ne çerçevede geliştiği özetlenmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda çalışmada vurgulanmak istenen en önemli konu; Türkiye’de yaşanan konut sorununun, Akdenizli Avrupa ülkelerinde de yaşanıyor olmasıdır. Bu neden ile, çalışmada, konut sorununa bağlı olarak yapılan kentleşme tanımlarında yasa dışı yapılaşmaların ve kırsal alanların kentsel alanlara dönüştürülme süreçlerindeki çarpıklıkların; sadece Türkiye’ye özgü bir durum olmadığı vurgulanmak istenmiştir. Sonuç olarak çalışma, Akdenizli Avrupa ülkeleriyle olan paralellikleri ortaya koyarak Türkiye’deki konut durumunun değerlendirilmesini hedeflemektedir.
This study aims to analyse the advancements, changes, and transformations in the housing problems and policies of Mediterranean European countries Spain, Italy, and Greece in a sixty-year period, and compare the housing facts experienced in Turkey in this context. The goal of the study is to show the development and transformation process, from the ruined cities of Europe, to the European Union countries of today, and to summarize how the housing problem is covered in Europe’s social, economic, and political agenda. The key issue that this study aims to stress is that the Mediterranean European countries also experience the housing problems as Turkey does. Consequently, the urbanisation definitions out forward in conjunction with the housing problems try to point that illegal housing and distortions in the process of transforming the rural areas to urban areas are not formations specific to Turkey. As a result, this study aims to evaluate the housing status of Turkey by stating the similarities with the Mediterranean European countries.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10656
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8123.pdf28.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.