Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10584
Title: Akademik Performans Değerlendirmesi İçin Bir Çok Ölçütlü Bulanık Karar Verme Modeli
Other Titles: A Fuzzy Multi-attribute Decision Making Model For Academic Performance Evaluation
Authors: Özok, Ahmet Fahri
Kaptanoğlu, Dilek
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Akademik performans
analitik hiyerarşi prosesi
çok ölçütlü bulanık karar verme
Academic performance
analitical hierarchy process
fuzzy multi attribute decision making
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Akademik performans, bir akademisyenin değişik ölçütler bir arada göz önüne alınarak belirlenen değeridir. Akademik performansın değerlendirilmesi için; kolay, akademisyenlerin verilerini aynı bazda değerlendirebilen, esnek, sözel olarak ifade edilen ölçütleri sayısallaştırabilen bir model yoktur. Akademik yükseltilme ve atanma ölçütleri adı altında sıralanan ölçütler ve bunların puanlarından oluşan sistemler kullanılmaktadır. Kullanılan ölçütlerin ağırlıklarının saptanması da ayrı bir tartışma konusudur. Akademik performans değerlendirme problemi içerdiği belirsizlik ve ancak öznel değerlendirilebilen ölçütleri ve ölçütlerin hiyerarşik yapısı nedeniyle, bir çok ölçütlü bulanık karar verme problemi olarak modellenmeye uygun görülmüş ve bu çalışmada, bulanık analitik hiyerarşi prosesi esaslı bir model çalışması yapılmıştır. Chang’in bulanık analitik hiyerarşi prosesi modelinin temel alındığı çalışmada üç ayrı bulanık sıralama yöntemi kullanılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.
Academic performance, is the value of an academician evaluated by considering various criteria at the same time. There exits no easy to use and flexible model for academic performance evaluation, which can evaluate the data for each academician on a common basis and can easily quantify the linguistic data. The existing systems use a set of criteria with their related set of points for the purpose of academic promotion. Determination of the weights of those criteria is also another subject of discussion. Considering the uncertainty involved and the criteria which can only be evaluated subjectively and the hierarchical structure of those criteria; the academic performance evaluation, seemed appropriate to be modelled as a fuzzy multi attribute decision making problem and a fuzzy analitical hierarchy process (AHP) based model is used. Three different fuzzy ranking methods are used in the model which is based upon Chang’s fuzzy AHP model and the results are discussed.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10584
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2907.pdf6.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.