Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10409
Title: Sanayi Yapılarında Üretim Holü Ve İdare Bölümü Arasındaki Biçimleniş Özellikleri
Other Titles: Formal Properties Between The Production Hall And The Administration Section In The Industrial Buildings
Authors: Ünügür, S. Mete
Çamoğlu, Ömer
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Sanayi Yapıları
Fabrika Tasarımı
Industrial Building
Factory Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, sanayi yapılarının niteliksel ve kütlesel açıdan ele alınarak kavramsal çözümlemesi yapılmaktadır. Fonksiyonel niteliklerinin açılımı ile işlevsel etkinlikler; üretim holü ve idare bölümü olacak şekilde iki kısımda toplanmaktadır. Her iki bölümü oluşturan alt işlevlerin açılımları yapılmakta, böylece sanayi yapılarının fonksiyonel açıdan yapının biçimlenişine etkisi irdelenmektedir. Sanayi yapılarının tarihsel perspektif içinde analizinin yapılması ile üretim ve idare bölümlerinde işlevsel, yapısal ve biçimsel değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bölümlerin biçimlenişleri ise; bitişik, ayrı, aynı modülde içiçe ve köprü bağlantılı olmak üzere dört şekilde ele alınmaktadır. Bu biçimleniş çerçevesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yapılan alan çalışmasında seçilen 25 yapı üzerinde üretim holü ve idare bölümlerinin analizleri yapılmıştır. Cephe ilişkisi, malzeme, taşıyıcı sistem, giriş kısmı, kimlik ve imaj başlıkları altında yapıların incelenmesi yapılmış, bunun sonucunda da bölümler arasındaki bağlantılar, ilişkiler ve farklılıklar ortaya konularak; bölümler arasındaki biçimleniş özellikleri belirlenmiştir.
In this study conceptual analysis of industrial buildings are defined in terms of quality and mass composition factors. By determining the functional qualities, activities had formed two main parts named as production hall and administration section. By analyzing the functions of the two sections, it is possible to understand the relationship between the form and the function of the building. Analysis within the historical percpective shows that the industrial buildings differ in structure, form and function. The forms of the sections are examined in four different ways, which are the adjacent, separate, with in the same module and bridge-connected. A case study in Eskisehir Industry Estate has been hold to analyse the relations and form of the production hall and administration section in 25 industrial buildings. This analysis based on façade relation, material, structural system, entrance section, identity and image. And by the result of these analyses it has been possible to compare the differences between the sections of the industrial buildings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10409
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
613.pdf23.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.