Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10390
Title: Kültürel Bağlamda Simgesel Anlamın Mimariye Yansıması Ve Farklı Kültürlerde İncelenmesi
Other Titles: The Reflections Of Symbolic Meaning To Architecture In Cultural Context And Its Analysis In Different Cultures
Authors: İnceoğlu, Mine
Esin, Simge
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: iletişim
simgesel anlam
kültür
çevre
mimarlık
Communication
symbolic meaning
culture
environment
architecture
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada kültürel değerleri içeren simgesel anlamın, çevreye mimari aracılığı ile yansıması ve bu yansımanın kültürlerin farklılaşmasına göre gösterdiği değişim incelenmiştir. Simge, kapsadığı kültüre temelli anlamı mimari çevreye yansıtarak o toplum içinde yaşayan bireyler ile iletişim kurar. Kültür, bir toplumun değerler bütünü olarak, bir toplumu diğerinden farklı kılan önemli bir unsurdur ve iletişim sayesinde geleceğe taşınır. Her kültürün kendi değerlerini içinde barındırması sebebi ile kültürlerin mimarilerinde dışa vurdukları anlamlar farklılaşacaktır. Mimarlık, coğrafya, iklim ve yerin ihtiyaçlarından başka, insanın duyumsal ihtiyaçlarını da karşılayabilmelidir. Bireyin yaşadığı çevreye ait hissetmesi ve toplumdaki birleştiriciliği açısından, günümüzde, simgesel anlamların çevreye çağdaş bakış açısı ile yansıtılması önemlidir.
In this work, the reflection of the symbolic meaning having cultural value to environment through architecture and the changes in different cultures is analyzed. Symbol, communicates with people in that environment. Culture, which is the sum of the values of a society, differs one society from the other and is conveyed with communication. As every culture has its own values, the meanings conveyed will be different in all cultures. Architecture must respond to geography, climate and place and the emotional needs of human beings. Today, the reflection of symbolic meaning to environment in a contemporary way is important for a person's feeling of belonging to that environment and to unite the society.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10390
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
332.pdf19.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.