Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10371
Title: Tasarım Yoluyla İletişimin Çevresel İmajın Oluşumunda Etkisi – Bahçeşehir Örneği
Other Titles: The Effect Of Communication By Design In The Formation Of Environmental Image & Bahçeşehir Case Study
Authors: Ünügür, S. Mete
İnalhan, Göksenin
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Çevresel algı
Bilişim
İletişim
Çevresel İmaj
Env. Perception
Cognition
Communication
Environmental Image
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Konut alanlarının niteliksel özelliklerinin ön plana çıkartılması ve hatta önemli bir rant elde edilmesinde rol almasının , oluşturulan ve çeşitli iletişim yolları ile yayılan , çevre imajı ve çevresel konsepte bağlı olduğu izlenmektedir. Konut alanlarının tasarımında , gerçekleştirilmesinde ve kullanımında önemli bir çalışma alanı olarak beliren bu yapısal çerçevenin , bu nedenlerle tez sorunsalı olarak seçilmesi uygun görülmüştür. Soruna bu bakış açısıyla yaklaşıldığında ; kaliteli ve tercih edilen yaşam çevrelerinin oluşturulmasında çevre imajının irdelenmesi , çalışmanın birincil ereği olarak görülmektedir. Bu bağlamda konu alanının tanıtılabilmesi için , önce terim , tanım ve yaklaşımların incelenerek , kuramsal bir tabanın oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın bir diğer ereği de gerçekleştirilecek kurumsal çerçevenin somut bir uygulama alanında geçerliliğinin sınanmasıdır. Bu nedenle son yıllarda toplu konut tasarım örnekleri arasında yarattığı çevre imajı ile birçok olumsuz koşullara karşın rağbet gören , rant sağlayan ilginç bir kurgu olarak karşımıza çıkan “Bahçeşehir” uygulaması alan araştırması için belirlenmiştir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan yapısal çerçevenin “Bahçeşehir” özelinde somutlaştırılması için , çevresel kalite bileşenlerinin kullanıcılar üzerindeki bilişsel – algısal etkilerinin belirlenmesi ve tepkilerinin saptanmasına yönelik bir anket çalışması planlanmıştır. Bu yönü ile çalışma , kullanım sonrası değerlendirme ( post occupational evaluation) bağlamında çevre kalitesi – çevre imajı ilişkisinin irdelenmesini de amaçlamaktadır.
: It is observed that , due to the role of formed environmental image and concept which is spread by means of communication , the more attention is given to the qualitative properties of housing settlements to make more profit. As it is becoming a very important study field for housing settlement design , studying on this conceptual frame work is preferred . The aim of this study is to evaluate environmental image to create suitable and qualitative environments for the users. The main content and its linkages with the conceptual framework had been introduced in relation with Environment – Behavior studies as the research area. The another specific aim of this study had been determined as , reflecting the theoretically set interaction system into the design processes for their applications upon practical environmental design problems. The field study held on Bahçeşehir mass housing settlement which is a very interesting project of all the mass housing projects build latest years because of its concept and the formed environmental image. This study also comprises of a questionnaire which searches whether orientation and images formed is provided to satisfy needs in Bahcesehir mass housing settlement. The aim of the questionnaire is to find out how settlement choices of users are formed by means of communication by design. Finally , in conclusion , by looking at the findings of this questionnaires and the explanations included in the theoretical framework , the factors and the principle which increase the quality of the environment are explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10371
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106.pdf23.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.