Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10332
Title: Kültürel Süreklilik Ve Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm Ve Kimlik Kavramsal Modeli: Pamukkale Örneği
Other Titles: Conceptual Model Of Sustainable Tourism And Identity In The Context Of Cultural Continuity And Contemporary Requirements: Pamukkale Example
Authors: Ünügür, S. Mete
Beyhan, Ş. Gülin
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Sürdürülebilir Turizm
Kimlik
Fiziksel Çevre
Holistik Model
Pamukkale
Sustainable Tourism
Identity
Physical Environment
Holistic Model
Pamukkale
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İnsanların yaşam süreçleri içerisinde birtakım değerlerin değişmesi çok olağan bir olgudur. Değişmek; vazgeçilmez bir süreçtir ancak değişimin boyutu, koşulları ve sonuçları dikkate alındığında birtakım değerlerin değişmesi sırasında sürdürülebilir olanların da korunması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Çalışma kapsamında; çağımızın güncel sorunlardan “sürdürülebilirlik” kavramının, turizm alanında “sürdürülebilir turizm” şekline dönüşümü, “kimlik” olgunun da, “kültürel süreklilik” bağlamında irdelenmesi gibi kavramsal konular ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı; sürdürülebilir turizm bağlamında çağdaş gereksinmeler ile kültürel süreklilik arasındaki karşıtlığın incelenmesinde sistematik bir yaklaşım ortaya koymaktır. Kavramsal analizler ve literatür taramalarından yola çıkılan çalışmada, Sürdürülebilir Turizm Gelişme Modeli olarak tez sorunsalına adapte edilerek uyarlanan holistik model çerçevesinde doğal, tarihi ve kültürel bölgesel kriterlere sahip olduğu gerekçeleri ile seçilen Pamukkale’de alansal analizler yapılarak kapsam, uzam, amaçlar, koşullar, süreçler ve bu süreçlerde yer alan aktörler ile zaman boyutunda değişimlerin incelenmesi mümkün olmuştur. Çağdaş gereksinmelerin sağlanmasının zaman içinde Pamukkale bölgesinde ölçek ve içerikte değişimlere neden olacağı; özellikle doğal ve kültürel değerlerin de hızla ölçek, içerik ve davranış boyutlarıyla değişeceği saptanmıştır. Bu nedenle neyin, ne kadar, niçin, nasıl kimin tarafından korunup kültürel sürekliliğin sağlanacağı; buna karşın neyin, ne kadar, niçin, nasıl kimin tarafından değiştirilip, geliştirileceğinin sürdürülebilir turizm olgusunun belirleyicileri olduğu saptaması çalışmanın ulaştığı en önemli sonuçtur.
Change in values in human beings’ lives is a usual occurrence. Change is an inevitable fact but when its dimensions, conditions and the consequences are taken into consideration, protection of sustainable ones and providing the cultural continuity are required during the development of the values. In the extent of the study, conceptual subjects such as transformation of the concept of “sustainability” which is one of the current problems of our age into the “sustainable tourism” in tourism areas and also examining of the “identity” phenomenon in the context of “cultural continuity” are considered at length. The main aim of the study is to put forward a systematic approach in investigation of the contrast between the contemporary requirements in the context of sustainable tourism and cultural continuity. In this study which begins with the conceptual analysis and literature scanning in the holistic model frame that is accommodated by adapting to the thesis problematic as Sustainable Tourism Development Model, it became possible to investigate the changes in the dimension of content, extent, objectives, conditions, process and the actors located in these processes and time by analyzing the area in Pamukkale which was chosen with the reasons for having natural, historical and cultural regional criteria. It was determined that supply of contemporary requirements causes changes in scale and contents in time in Pamukkale Region and specially rapid changes in cultural values in scale, content and behavior dimension. For this reason; the protection and continuity of cultural identity of what, to what extend, why, how and by whom; despite the change and development of what, to what extend, why, how and by whom is the most important result of this study as they are the determiners of sustainable tourism phenomenon.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10332
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2508.pdf17.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.