Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10303
Title: Tarihi Yığma Kargir Yapıların Güçlendirilmesi
Other Titles: Strengthening Of Historic Masonry Buildings
Authors: Çılı, Feridun
Saraç, Mahmut Murat
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Yığma Yapılar
Onarım
Güçlendirme
Tarihi Yapılar
Deprem
Masonry Buildings
Repair
Strengthening
Historic Buildings
Earthquake
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, tarihi yığma kargir binaların mevcut güvenlik düzeyinin yapının bulunduğu zeminle birlikte irdelenerek belirlenmesi için kullanılan yöntemler araştırılmış, kullanılan yöntemlerle belirlenen mevcut güvenlik düzeyinin yeterli olmadığı durumlarda ne şekilde, ne kadar, nasıl bir güçlendirme yöntemi kullanılacağı araştırılmıştır. Bu bağlamda 1. ve 2. derece deprem bölgesinde bulunan tarihi yığma kargir üç yapının mevcut güvenlik düzeyi irdelenmiş ve güçlendirme yöntemleri araştırılmıştır. Yukarıda belirlenen amaca yönelik olarak bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, çalışmanın amaçları, içeriği ve kapsamı belirlenmiştir. İkinci bölümde yığma kargir yapıların mevcut güvenlik düzeyinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve adımlar tanıtılmıştır. Yapının üzerinde bulunduğu zeminin özelliklerinin hangi çalışmalarla saptanabileceği, temel sisteminin mevcut durumu belirlenirken kullanılan yöntemler araştırılmıştır. Üst yapı irdelenmiştir. Bu adımda strüktürel formların sismik davranışları irdelenmiş, malzemenin mevcut durumlarının belirlenmesi için kullanılan yöntemler araştırılmıştır. Bu bölümde son aşama olarak yapının 01 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren (ABYYHY98)’de öngörülen yöntemlerle deprem yüklerinin hesaplanması ve binanın mevcut güvenlik düzeyinin saptanması yer almıştır. Üçüncü bölümde yığma kargir bir yapının taşıyıcı sisteminin güçlendirme yöntemleri araştırılmıştır. Temel altı zemininde ıslah yöntemleri, temelin ve üst yapının güçlendirilme yöntemleri araştırılmıştır. Bu bölümde ayrıca sistemin rijitliğini artıracak ek müdahalelerin neler olduğu ve kullanılan diğer güçlendirme yöntemleri araştırılmıştır. Dördüncü bölümde, 1. ve 2. derece deprem bölgesinde bulunan tarihi yığma kargir üç yapının mevcut güvenlik düzeyi irdelenmiş ve güçlendirme yöntemleri tartışılmıştır. Beşinci bölümde, değerlendirmeler yer almaktadır ve sonuçlar tartışılmıştır.
The methods used in determining level of safety in historic masonry buildings by considering their soil characteristics, the required level and the ways of strengthening are investigated in this study. In this respect, the level of safety of three masonry buildings located in the first and second degree earthquake zones in Turkey was examined and the methods of strengthening were discussed. In the light of the aim mentioned above, this study is consisted of five chapters. The aims and the content of the study were summarized in the first Chapter. The methods used and the steps taken in determining the safety level of existing historic masonry buildings were explained in the second Chapter. The methods used to find out the subsoil characteristics, the methods used to determine the existing condition of foundation system were investigated. Load bearing system of the building was taken into consideration. Responses of different structural forms under seismic loads were investigated in this step. At the final step, the calculation of earthquake loads according to the ` 1998 Turkish Earthquake Code ` was summarized and the vulnerability of the buildings was examined. The strengthening methods of a historic masonry buildings system were investigated in the third Chapter. The upgrading methods of the foundation system and the strengthening methods of the upper structural system were explained. Additional interventions for increasing the lateral rigidity the structural systems and the other strengthening methods were investigated in this section. The levels of safety of three historic buildings, existing at the first and second degree zones in Turkey, were examined and the strengthening methods have been investigated in the fourth Chapter. The evaluation of the study and the conclusions were summarized in the fifth Chapter.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10303
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2113.pdf8.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.