Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10220
Title: Gemiadamlarında Yorgunluğa Neden Olan Etkenlerin Analitik İncelenmesi
Other Titles: The Analytical Investigation Of Factors Affecting On Fatigue Of Seafarers
Authors: Arslan, Özcan
Bal, Elif
401811
Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Maritime Transportation Engineering
Keywords: denizcilik
yorgunluk
insan faktörü
maritime
fatigue
human factor
Issue Date: 20-Feb-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gelişen teknolojiye rağmen insan faktörü denizcilik sektöründe hala en önemli role sahiptir. İnsan hatalarını asgariye indirmek amacıyla birçok uluslararası kuralın devreye girmesine rağmen, insan hatası kazalardaki en önemli etkendir. Araştırmalara göre, denizcilik sektöründe meydana gelen kazaların % 70-80 kadarının insan hatalarından kaynaklandığı bilinmektedir. Bu hatalar maddi kayıplar, çevre felaketleri ve hatta ölüm ile sonuçlanmaktadır. Yorgunluk denizcilik sektöründe yaygın olarak kabul edilen bir sorundur ve kazaların meydana gelmesinde büyük etkiye sahiptir. Çalışmamızda gemiadamlarında yorgunluğa neden olan etkenler; gemiadamlarına özgü faktörler, yönetimsel faktörler, gemi kaynaklı faktörler ve çevresel faktörler açısından detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Yorgunluğa neden olan etkenler analitik olarak incelenmiş, AHS modeli uygulanarak etki oranları tespit edilmiştir. Ayrıca, gemiadamlarına ‘Semptom Tarama Listesi’ ve ‘Piper Yorgunluk Ölçeği’ uygulanmış, yorgunluğun saptanması için Lactate testi yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programında analiz edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmanın amacı gemiadamlarında meydana gelen yorgunluk düzeylerini ve yorgunluk faktörlerinin etki oranlarını göstermektir.
Human has still the crucial role in maritime industry despite the developed technologies. Although there are many international regulations to minimize human error, human error is ranking first as the major source of marine accidents. As research reveals, 70-80 % of marine accidents are caused by human error. These errors end up with financial costs, environmental damages and even deaths. Fatigue is a common problem across shipping industry and it is a major contributory factor in causing maritime accidents. In this study, the factors affecting on fatigue of seafarers were detailed in terms of crew resources factors, management factors, ship resources factors and environmental factors. These factors were examined analytically by applying the AHP model to determine rates of effects . In addition, ‘Symptom Check List’ and ‘Piper Fatigue Scale’ were applied to seafarers and Lactate test was carried out to determine the level of seafarers’fatigue. All datas were analysied with using SPSS 15.0 software. As a result, the objective of this study was to show fatigue level among seafarers and impact rates of factors affecting on fatigue.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/10220
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11559.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.