Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10216
Title: İstanbul Boğazı’nda Gemi Boyu Faktörünün Güvenli Seyre Etkisinin Ahp Metodu Kullanılarak Analiz Edilmesi
Other Titles: Analysis Of The Effects Of Ship Length Factor To Safe Navigation In The Strait Of Istanbul By Using The Ahp Method
Authors: Yurtören, Cemil
Keçeci, Tuba
Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Maritime Transportation Engineering
Keywords: Deniz Trafik Yönetimi Ölçütleri
Karar Verme Süreci
AHP Modeli
İstanbul Boğazı
Maritime Traffic Management Criterion
Decision Making Process
the AHP Model
the Strait of Istanbul
Issue Date: 7-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul Boğazı’nda gemi boyu faktörünün güvenli seyre olan etkisi incelenerek Boğaz geçişi yapan gemiler için büyük gemi boyunun araştırılmasına çalışılmıştır. Gelişen teknoloji ile artan gemi sayısı ve boyutları gemi kazaları sayısında da artışa neden olmaktadır. Bu problemi çözmek amacıyla 1994 yılında ‘Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük’ yürürlüğe girmiş ve 1998 yılında yenilenmiştir. Tüzükte büyük gemi kavramına dikkat çekilerek 1. Bölüm tanımlar ve kısaltmalar başlığı altında bulunan madde 2 de büyük geminin tanımı yapılmıştır. 1994 te 150m ve üzeri olan gemiler olarak ifade edilen büyük gemi boyu 1998 de 200m ve üzeri gemiler olarak değiştirilmiştir. Bu çalışmada ‘büyük gemi nedir?’ sorusuna cevap aramak üzere İstanbul Boğazı’nda görev yapmakta olan uzman kişiler ile anket çalışması gerçekleştirilmiş ve Boğaz’daki tehlike etkenleri hakkında bilgi edinilmiştir. Kantitatif değerler elde etmek maksadıyla çok amaçlı karar verme yöntemlerinden biri olan AHP (Analytic Hierarcy Process) metodu kullanılarak sonuç alınmaya çalışılmıştır.
In this study the effects of ship length factor to safe navigation in the Strait of Istanbul is analysed and the description of large ship is tried to be searched. Development of technology has leaded to rise in the number of large ships and maritime casualties. In order to cope with that problem ‘Maritime Traffic Regulations for the Turkish Straits and Marmara Region’ was established in 1994 and revised in 1998. In the regulation the concept of large vessel came to the fore and it is defined in the definitions & abbreviations: Article 2. Large ship was defined as the ship which has a length of 150m and over, but in 1998 the description was changed to 200m and over. This paper investigates what a large vessel is in terms of length factor in the Strait of Istanbul. In this study in order to find the hazard factors, experts from the Strait of Istanbul are consulted. The Analytic Hierarchy Proces (AHP) method is utilized to identify the quantitative importances.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/10216
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10761.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.