Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10113
Title: Kentsel Kıyı Dolgu Alanları Kullanımı Çerçevesinde Yalova 17 Ağustos Kıyı Parkının Peyzaj Planlama Ve Tasarım Açısından İrdelenmesi
Other Titles: Evaluation Of Yalova 17 Ağustos Shore Park In Terms Of Landscape Planning And Design In The Frame Of Utilization Of Urban Shore Filling Areas
Authors: Dökmeci, Vedia
Musayev, Erkin
Peyzaj Planlama
Landscape Planning
Keywords: kıyı doldu alanı
kıyı rekreasyon alanı
Yalova kıyı alanı
Yalova 17 Ağustos kıyı parkı
filled coastal areas
coastal recreational zone
Yalova coastal zone
Yalova 17 Ağustos Coastal Park
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kentlerimizde insanların açık alanlara olan ihtiyaçları her dönemde kendini göstermiştir. Kıyı kentlerimizin en çekici ve en zayıf bölgesi olarak bilinen kıyı şeritlerinde bu tür fonksiyonlara yer verilmesi ve kentsel yeşil alan sistemiyle bütünleştirilmesi önemlidir. Kıyı kentlerimizde rekreasyon alanları için yeterli arazilerin bulunmaması, kıyıların yeniden yapılanmasına ve geniş dolgu alanlarının oluşmasına neden olmaktadır. Kent içinde azalan açık ve yeşil alanların etkisiyle kıyı alanlarında bu açıkları kapatmak için yeni düzenlemelere gidilmektedir. Tezin amacı, kıyı yerleşmelerinin, dolgu kıyı rekreasyon alanlarının gelişmesinde yapılan uygulamaların kente sunduğu katkılarını ve bu alanlarda uygulanan projelerin peyzaj planlama, tasarım açısından ve kullanıcı kitlesinin benimsemesi açısından araştırması ve irdelenmesidir. Araştırma alanı olarak Yalova merkez ilçesinde yer alan kıyı rekreasyon alanları ve bu çerçevede 17 Ağustos kıyı parkı seçildi. Kıyı kentlerimizden olan Yalova son yıllarda yaşadığı politik, yönetim, ve doğa olaylarıyla önem kazanmıştır. Yeşil alan miktarının standartların çok altında bulunması, yapı yoğunluğunun çok yüksek olması, kent içinde açık alanlarının yok denecek kadar az olması ve bu durumda kentsel kıyı alanının hem estetik, hem de fonksiyon açısından ne kadar önem kazandığı ve ne derecede etkili ve doğru kullanıldığı araştırması yapılmıştır. Konuyla ilgili kavram, yasa, yönetmelik verilerin incelenmesi ve seçilen alanda mevcut proje ve görsel tespitler doğrultusunda bir araştırma yapılmıştır. Ayrıca kullanıcı memnuniyetleri alanda bir anket çalışması yöntemi arcılığı ile incelenmiştir.
In our cities, need of people for open areas has been observed in every term. It is important to include such functions in the coastal lines, which are known to be the most attractive and the weakest parts of our coastal cities and to integrate them with the urban green system. Lack of sufficient area for recreational areas in our coastal cities causes the formation of wide filled areas along the coasts. With the effect of the decreasing open and green areas in the city, new arrangements are being made for compensating such insufficiencies. The purpose of this thesis is to search and examine the contributions of the applications made for the development of filled coastal areas and the projects being applied in that area to the coastal settlement in terms of landscape design and adoption by the user group. As the research area, the coastal recreational areas in Yalova central district and in this frame, 17 Ağustos coast park has been selected. Yalova, which is one of our coastal cities, has gained importance in recent years with the political, managerial and natural events it has encountered. The amount of the green areas is very low, the building density is very high, the open areas in the city are almost none and the research is made on how important the urban coastal areas are in both aesthetical and functional points of view and how effective and correct they are used. A research is carried out in order to examine the concepts, laws, regulations and data related with the issue and the existing design and visual determinations in the selected area. Furthermore, the user satisfaction is also examined by performing a questionnaire study in the area.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10113
Appears in Collections:Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1485.pdf5.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.