Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10070
Title: Rize – Pazar Tüneli Güzergahının Mühendislik Jeolojisi Etüdü
Other Titles: Engineering Geological Research Of Rize – Pazar Tunnel Route
Authors: Vardar, Mahir
Canpolat, Murat
Mühendislik Jeolojisi
Engineering Geology
Keywords: Tünel
Fiziksel ve Mekanik Özellikler
Mühendislik Jeolojisi
Jeomekanik
Aç–kapa Metodu
Tunnel
Physical and Mechanical Features
Engineering Geology
Geomechanic
Cut and Cover Method
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez konusu; Karadeniz Devlet Sahil yolunun Çayeli–Hopa kesiminde, Pazar geçişinde, km: 163+200 – 163+400 arasında inşa edilecek Pazar Tünelinin mühendislik jeolojisi bakımından değerlendirmesi ve en uygun tünel açım tekniğinin belirlenmesidir. Proje; en uygun mühendislik çözümlerini getirmeli, mimarlık ve topografik açıdan yörenin çevresel özellikleri ve tarihi dokusu ile uyuşmalıdır. Rize Pazar Tüneli çiftli tüplü tünel olarak inşa edilecektir. Tüplerden deniz tarafında kalan sol tüp 98 m uzunluğunda, sağ tüp ise 144 metre uzunluğunda olacaktır. Arazi çalışmaları yapılmış, geniş bir literatür araştırması yapıldıktan sonra, 3 adet mekanik sondaj açılmış, jeofizik özdirenç ve sismik ölçümlerle bu çalışmalar desteklenmiştir. TS 699’a göre hazırlanan sondaj karot örnekleri ve yüzeyden alınan kayaç örnekleri üzerinde ITU MJKM laboratuarında kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin saptanması için deneyler yapılmıştır. Ayrıca kayaç örneklerinden hazırlanan ince kesitlerin mineralojik – petrografik özellikleri tayin edilmiştir. Tüm bu veri ve bilgiler ışığında tünel güzergahının 1/200 ölçekli mühendislik jeolojisinin haritası ve kesitleri hazırlanarak, üç boyutlu blok ve kontur diyagramları ile yerin jeolojik yapısı yansıtılmıştır. Sonuç olarak da incelenen güzergah çok kısa olmasına rağmen, tünelli geçiş seçeneği için çok yönlü sorunlarla başedilmesini gerektiren özellikler taşıdığı, bu topografik, çevresel ve geoteknik sorunlardan kurtulabilmek için aç–kapa metodunun en uygun metot olduğuna karar verilmiştir. Ancak istimlak sorunları ve süre kaybı aynen durmaktadır.
The main topic of this thesis contains; Pazar Tunnel that will be constructed Black Sea State Coastal Express Road between km: 163+200 – 163+400 in the Çayeli–Hopa section on the Pazar passage, from the point of view engineering geology, its interpretation and to be defined the most appropriate open technique for tunnel. This project has to provide the most appropriate engineering solutions aspect of architecture and topography, must be compatible environmental and historical properties. Rize Pazar Tunnel is going to be constructed as a double tube tunnel. The left tube that is on the coast side will be 98 m length and the right one will be 144 m length. Geological land search has been also done. After previous studies carried out three drilling wells has been investigated and these studies have been supported by seismic and geophysics resistivity measurements. Samples which were collected from different locations throughout the study area and the drilling recoveries prepared according to TS 699. Experiments have been carried out on the rock sample in order to define physical and mechanical features in the laboratory of ITU MJKM. Besides, mineralogical and petrographical properties are found from thin crosscuts from rock samples. By the help of all these information 1/200 scaled engineered geological maps of tunnel route and cross–sections are prepared and with the three dimensional block and contour diagrams the geological structure of the ground are reflected. This study comes up with the following results and proposals; even though the searched tunnel route is so short, the cut and cover method is thought to be more suitable in case a wide range of topographical environmental and geotechnical problems related to tunnel passage exist. Somehow, expropriation problems and time loss problem still exist.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10070
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1536.pdf5.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.