Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10069
Title: Bursa Çevreyolu Yüksek Kazı Şevleri Duraylılığının Mühendislik Jeolojisi Ve Jeomekanik Açıdan Araştırılması
Other Titles: Engineering Geology And Geomechanic Aspects Of Slope Stability Investigation In Bursa Ringway
Authors: Vardar, Mahir
Cantimur, Uğur
Mühendislik Jeolojisi
Engineering Geology
Keywords: Otoyol
Şev
Duraylılık
Mühendislik Jeolojisi
Jeomekanik
Highway
Slopes
Stability
Engineering Geology
Geomechanic.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İstanbul – Bursa – Balıkesir – İzmir otoyolunun Bursa Çevreyolu kesimi otoyol güzergahı boyunca teknik girişimler sonucu hazırlanan yarmalarda duraysızlık problemleri ile karşılaşılmıştır. Çalışmanın hedefi duraysızlıkların araştırılarak en uygun önlemlerin alınması için gerekli mühendislik jeolojisi ve jeoteknik çalışmaların yapılmasıdır. Bu kapsamda; karşılaşılan jeolojik birimlerin litolojileri, stratigrafi ve yapısal durumları belirlenmiş ayrıntılı mühendislik jeolojisi haritaları ve kesitleri hazırlanmış,ölçüm ağları kurularak duraysızlıkların zamanla ilişkisi araştırılmıştır. Kayaç örnekleri üzerinde dayanım parametreleri saptanmıştır. Duraylılık sorunlarının irdelenmesi amacıyla ve örnek teşkil etmek üzere km.105+610 – km.106+450 arasında kalan yarma kütle hareketleri yönünden ayrıntılı şekilde çalışılmıştır. Bu yarma; 3:1 (yatay:düşey) eğimli, 10 ar metre yüksekliğindeki şevler ve 5 m genişliğindeki palyelerden oluşmaktadır. Yarmalarda görülen duraysızlıkların, kazı sırası ve sonrasındaki konsolidasyon yükünün kalkmasına bağlı olarak kayacın çatlaklanması, gevşemesi ve sudan kolayca etkilenerek mekanik parametrelerini kolayca yitirmesi ile oluştuğu ve zamanla geliştiği anlaşılmıştır. Bunun sonucu olarak uygulama projesi geliştirilerek duraylılık sağlanmıştır.
Bursa Ringway section of the Istanbul - Bursa - Balıkesir - İzmir motorway, instability problems have been encountered in the cut-sections prepared through technical surveys carried out along the route on the motorway. The aim of the study is to conduct the necessary engineering geology and geotechnical studies in order to take the most suitable measures by exploring these instabilities. Within this scope, the lithologies as well as the stratigraphic and structural conditions of the geological units encountered have been identified and detailed engineering geology maps and sections have been prepared, and the relations of the instabilities with the time have been studied through setting up measurement networks. Strength parameters have been determined on the rock specimens. In order to examine the instability problems and to form an example, the cut-section between km 105+610 and km 106+450 has been studied in details in terms of mass movements. This cut-section consists of slopes that have 3:1 (horizontal: vertical) inclination and a height of 10 meters as well as of bermes that have 5 meter width. When the slope surfaces were examined, it has been established that the units on both sides of the road are substantially decomposed, have generally weak-substantially weak resistance and frequent-very frequent cracks. Consequently, it has been established that the instabilities observed in the cut-sections were due to cracking, loosening depending on the removal of the consolidation load during and after the excavations and thus loosing its mechanical parameters easily by being easily affected by water and that it grows gradually. As a result application project has been developed to make the slopes stable.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10069
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1527.pdf18.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.