Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10055
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüvenç, Leventtr_TR
dc.contributor.authorGündüz, Sabritr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-07-09tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-06T12:15:25Z-
dc.date.available2015-11-06T12:15:25Z-
dc.date.issued2010-07-13tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10055-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında otomotiv kontrolü ve mekatroniği alanında önemli çalışma konuları olan taşıt süspansiyon sistemleri ve aktif süspansiyon sistemlerinin kontrolü ele alınmıştır. Öncelikle süspansiyon sistemleri ve bu sistemleri oluşturan elemanlar ve performans etkileri ortaya konmuştur. Daha sonra yarı-aktif süspansiyon sistemlerine değinilmiştir. Tezin asıl konusunu oluşturan aktif süspansiyon sistemleri hakkında bilgi verilmiş ve de sistemin performans kriterleri ortaya konulmuştur. Belirlenmiş olan performans kriterlerine göre LQR ve sky-hook tipi kontrolcüler tasarlanmıştır. Farklı kontrolcü katsayılarına göre simülasyonlar yapılmış ve son olarak ta sistem durumlarını iyi şekilde tahmin edebilecek bir gözlemci tasarlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis; vehicle suspensions and active suspension controls, which can be stated as one of the most important sujects in automotive control systems and mechatronics, are discussed. First a general information about the suspension systems and the elements that a suspension system is composed of is analyzed. Then, information has been given for the semi-active suspension systems. The core part of the thesis is composed of the active suspension system part in which system performance criteria are set and after that LQR and sky-hook controllers are designed to achieve the targets. In the last part an observer is designed in order to get the states of the system.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectkontroltr_TR
dc.subjectsüspansiyon sistemitr_TR
dc.subjectyarı-aktif süspansiyontr_TR
dc.subjectaktif süspansiyontr_TR
dc.subjectçeyrek araç modelitr_TR
dc.subjectlqr kontroltr_TR
dc.subjectsky-hook kontroltr_TR
dc.subjectgözlemcitr_TR
dc.subjectControlen_US
dc.subjectsuspension systemsen_US
dc.subjectsemi-active suspensionen_US
dc.subjectactive suspensionen_US
dc.subjectsemi-car modelen_US
dc.subjectlqr controlen_US
dc.subjectsky-hook controlen_US
dc.subjectobserveren_US
dc.titleTaşıtlarda Aktif Süspansiyon Sistemi Kontrolütr_TR
dc.title.alternativeThe Control Of Vehicle Active Suspensionsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMekatroniktr_TR
dc.contributor.departmentMechatronicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10854.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.